Nghệ An ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

(Baonghean.vn) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 04-KH/TU về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX. Ảnh minh họa: Phạm Bằng ảnh 1
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX. Ảnh minh họa: Phạm Bằng

Mục đích và yêu cầu của kế hoạch: Quán triệt đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về nội dung cơ bản của Nghị quyết: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2020 - 2025.

Thông qua học tập, quán triệt nhằm tạo đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và toàn xã hội; đoàn kết, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết; Gắn học tập, quán triệt Nghị quyết với thảo luận và thông qua chương trình (kế hoạch) hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

Đối với cấp tỉnh xây dựng chương trình hành động, cấp huyện (tương đương) và cấp cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội và chương trình hành động của tỉnh.

Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân của địa phương, đơn vị mình.

Về nội dung: Quán triệt các nội dung của Nghị quyết, trong đó tập trung vào 02 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và hoại động đối ngoại ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025.

Chuyên đề 2: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025.

Quán triệt và triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (ở cấp tỉnh) thực hiện Nghị quyết; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (cấp trên cơ sở và cơ sở).

Kế hoạch tổ chức:

Cấp tỉnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện. Thời gian: 01 ngày, thực hiện trước ngày 15/12/2020.

Cấp huyện (tương đương): Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cốt cán ở đơn vị, địa phương mình. Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trước 10/01/2021.

Cấp cơ sở: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên của địa phương, đơn vị mình. Thời gian: 01 buổi, hoàn thành trước 30/01/2021.

* Lưu ý: Thành phố Vinh, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức điểm cầu trực tuyến tại địa phương, đơn vị mình về Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.

Tin mới