mask

Nghệ An: Chỉ đạo thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2022

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn chỉ đạo thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00

Theo đó, thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Để triển khai thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh được thống nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. UBND tỉnh giao Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 cho các đối tượng thuộc diện kê khai (theo Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng):

- Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai (đầy đủ thông tin về họ tên, chức danh, đơn vị công tác, hình thức kê khai) gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 31/12/2021;

- Hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai;

- Lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận Bản kê khai.

2. Phương thức và thời điểm kê khai tài sản, thu nhập (theo Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng):

* Việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai thực hiện trong năm 2022 bao gồm các hình thức sau:

- Kê khai lần đầu: Được thực hiện đối với những người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác (thực hiện theo Mẫu bản kê khai tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ).

- Kê khai hằng năm: Người có nghĩa vụ kê khai hàng năm được quy định tại Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ (thực hiện theo Mẫu bản kê khai tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ).

- Kê khai bổ sung: Được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên trừ những trường hợp đã thực hiện kê khai hàng năm (thực hiện theo Mẫu bản kê khai tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ).

Công văn cũng yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý kê khai; Trường hợp bản kê khai không đúng theo mẫu hoặc không đầy đủ về nội dung thì cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu kê khai bổ sung hoặc kê khai lại.

Thời hạn kê khai bổ sung hoặc kê khai lại là 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị giao nộp Bản kê khai tài sản, thu nhập thuộc đối tượng kiểm soát thu nhập của Thanh tra tỉnh./.

Tin mới