mask

Nghệ An: Chủ tịch UBND cấp huyện được ủy quyền quyết định đầu tư dự án dưới 15 tỷ đồng vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia

(Baonghean.vn) - Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ký ban hành Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 25/10/2022, ủy quyền quyết định đầu tư các dự án sử dụng vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
0:00 / 0:00
0:00
Nghệ An: Chủ tịch UBND cấp huyện được ủy quyền quyết định đầu tư dự án dưới 15 tỷ đồng vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia ảnh 1

Nuôi cá trên lòng hồ Thủy điện Hủa Na góp phần giảm nghèo ở huyện Quế Phong. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã quyết định đầu tư các dự án nhóm C thuộc phạm vi một huyện, thành phố, thị xã do mình quản lý (trừ dự án do cơ quan cấp tỉnh làm chủ đầu tư) sử dụng vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia dưới 15 tỷ đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thời hạn ủy quyền đến hết ngày 31/12/2025, hoặc cho đến khi có văn bản quy định mới của người có thẩm quyền về nội dung ủy quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu: Việc lựa chọn danh mục dự án, quy mô dự án và lồng ghép các nguồn vốn (nếu có) phải đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả và đúng hướng dẫn thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia của cấp trên và các quy định pháp luật liên quan, không để xảy ra trình trạng công trình dở dang, nợ đọng trong đầu tư công và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư tham gia vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát các Chương trình Mục tiêu Quốc gia.

Đối với dự án có công trình cấp II trở lên, trước khi phê duyệt dự án phải có ý kiến của cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh bằng văn bản.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm của người quyết định đầu tư: Tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; quản lý chất lượng công trình; thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo đúng quy định pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung được ủy quyền.

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ban hành các quyết định liên quan, người được ủy quyền phải gửi các quyết định đến UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan chủ quản chương trình.

Nghệ An: Chủ tịch UBND cấp huyện được ủy quyền quyết định đầu tư dự án dưới 15 tỷ đồng vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia ảnh 2

Lãnh đạo huyện Nam Đàn kiểm tra tiến độ thi công một số công trình trên địa bàn. Ảnh tư liệu

Giai đoạn 2021 - 2025, tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh Nghệ An thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia gồm: Xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và xóa đói, giảm nghèo bền vững là hơn 4.931 tỷ đồng.

Nghệ An có số lượng dự án và đối tượng thụ hưởng lớn: Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi triển khai 9 dự án thành phần, với 708 dự án chi tiết; Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững triển khai 2 dự án thành phần, với 48 dự án chi tiết; Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai tại 411 xã, với 988 dự án chi tiết.

Riêng năm 2022, Nghệ An được phân bổ hơn 1.295 tỷ đồng để thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia cho 977 dự án, trong đó, có 156 dự án trả nợ và chuyển tiếp (Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 3 dự án, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 153 dự án; 785 dự án khởi công mới có tổng mức đầu tư dự kiến dưới 15 tỷ đồng (Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 296 dự án, Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 22 dự án, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 467 dự án).

Cùng với đó, có 35 dự án khởi công mới có tổng mức đầu tư dự kiến trên 15 tỷ đồng và dưới 100 tỷ đồng (Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 19 dự án, Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 14 dự án, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2 dự án). Dự án có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng có 1 dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Căn cứ vào số lượng dự án được bố trí theo tổng mức đầu tư thì các dự án khởi công mới có tổng mức đầu tư dự kiến dưới 15 tỷ đồng chiếm số lượng lớn với 785 dự án. Như vậy, Quyết định ủy quyền trên của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An với quan điểm phân cấp, phân quyền sẽ tạo điều kiện chủ động; đồng thời, gắn trách nhiệm cao hơn cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong giải ngân vốn đầu tư công các Chương trình Mục tiêu Quốc gia.

Ngày 17/10/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm: Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia những tháng cuối năm 2022 và những năm sau là một trong những nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng, cần ưu tiên tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đặc biệt là trong 2 năm (2022 - 2023) phải giải ngân số vốn lớn hơn các năm trước (ngoài kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, còn có thêm phần vốn đầu tư công từ Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội).

Một trong các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, nhất là cấp cơ sở, nhằm nâng cao tính chủ động, linh hoạt của các cấp chính quyền địa phương trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư tham gia vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát các Chương trình Mục tiêu Quốc gia.

Tin mới