mask

Nghệ An dự kiến giảm 5 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), toàn tỉnh dự kiến giảm ít nhất 42 phòng và tương đương, giảm 5 phó Giám đốc sở và tương đương; giảm 55 phó phòng trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh. ​

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)  về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh.

Trong đó tỉnh đã xác định rõ nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện chủ yếu:

- Mỗi cơ quan, đơn vị đều giảm tối thiểu 1 tổ chức bên trong (toàn tỉnh dự kiến giảm ít nhất 42 phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; giảm 103 đầu mối cấp phòng thuộc các chi cục, trung tâm trực thuộc các sở, ban, ngành; giảm 5 phó Giám đốc sở và tương đương; giảm 55 phó phòng trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; giảm 79 phó phòng thuộc các chi cục, trung tâm trực thuộc các sở, ban, ngành...)

- Giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp trực thuộc (tương đương 181 đơn vị).

- Giảm 10% đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước chi trả lương (tương đương 181 đơn vị).

- Giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015 (6.212 biên chế, trong đó: Công chức: 377; Viên chức: 5835); năm 2025 giảm tiếp 10% so với năm 2021; năm 2030 giảm tiếp 10% so với năm 2025.

- Tăng tỷ lệ nhóm chuyên môn, nghiệp vụ lên 60% đối với công chức, 65% đối với viên chức.

- Đảm bảo không tăng đầu mối, các tổ chức trung gian trực thuộc.

Cán bộ Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Thanh Lê

Theo thông tin từ Sở Nội vụ, sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, (khóa XII) và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Nghệ An đã dành được nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, tất cả 22 sở, ban, ngành, 21 huyện, thành phố, thị xã; 12 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh đã xây dựng xong đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua (riêng các đề án thuộc khối, sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh đã được UBND tỉnh quyết định phê duyệt).

Việc sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương 6 bước đầu đã đạt được một số chỉ tiêu quan trọng.

Cụ thể, đến nay toàn tỉnh đã giảm 58 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 2.018 tổ chức bên trong, giảm 147 cấp trưởng, cấp phó đơn vị sự nghiệp.

Giảm được 6.989 biên chế so 2015 (đạt 10,3%), trong đó, công chức giảm 263 người (khối Đảng, đoàn thể giảm 88 người, khối nhà nước giảm 175 người); viên chức giảm 6.726 người, trong đó có 4.396 biên chế chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên của 22 đơn vị tự chủ chi thường xuyên.

Tin mới