Nghệ An hướng dẫn nội dung ký cam kết học tập, làm theo Bác cho cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Đảng viên, công chức, viên chức được gợi ý cam kết thực hiện 8 nội dung. Bên cạnh đó, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, nhất là lãnh đạo chủ chốt, cần cam kết thực hiện thêm những 3 nội dung.

Đây là yêu cầu đặt ra tại Hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vừa được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ban hành. 

Ảnh minh họa. Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đảng ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đảng

Theo đó, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình, bổ sung thêm các nội dung phù hợp vào gợi ý sau để tổ chức cho đảng viên, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện:

- Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân, của quốc gia, dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Nỗ lực góp  sức mình để xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng giàu mạnh, văn minh. 

- Nghiên cứu, nắm vững hệ thống các nguyên tắc cơ bản và kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng. Nói đi đôi với làm. Nói, viết đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ trong trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên môn. Thực hiện tự phê bình và phê bình thường xuyên, hiệu quả, có tính xây dựng. Xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể chi bộ, đoàn thể, nơi công tác. Tránh các biểu hiện cục bộ, a dua, kéo bè, kéo cánh, nhất là trước, trong quá trình diễn ra đại hội Đảng. Nỗ lực xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình trong các khâu chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. 

- Gương mẫu trong giữ gìn các chuẩn mực đạo đức, lối sống, chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Đảng; không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, Quy định về những điều đảng viên không được làm,...

- Thường xuyên trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ được giao. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khoa học, hiệu quả, kỷ luật trong sản xuất, lao động, kinh doanh.

- Chú trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, sử dụng đất đai, sử dụng nhân lực và thời gian làm việc. Thực hiện lối sống giản dị, không tiêu dùng xa hoa, lãng phí, không tham nhũng, lợi ích nhóm.

- Giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, tôn trọng Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, quan tâm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức mọi mặt cho Nhân dân, thực hiện ở mức cao nhất trách nhiệm của mình để chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là Nhân dân các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân được đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Tuyệt đối không quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, vòi vĩnh người dân và doanh nghiệp khi thực thi công vụ.

- Không tham gia và kiên quyết chống các biểu hiện chạy hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm...; tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức; tặng quà, nhận quà vì vụ lợi...

Với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, nhất là lãnh đạo chủ chốt, cần cam kết thực hiện thêm những nội dung sau:

- Lãnh đạo địa phương, đơn vị chỉ đạo, tổ chức triển khai hiệu quả đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019 - 2020 với những việc làm thiết thực.

- Công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, công tác nhân sự của đại hội Đảng. Chủ động, tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, khát khao cống hiến; bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp của Đảng, vì lợi ích quốc gia - dân tộc.

- Nói đi đôi với làm; xây dựng phong cách làm việc, lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả, tâm huyết, tận tụy với công việc được giao; chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính; quyết liệt chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, không để xảy ra điểm nóng. Tích cực thực hiện quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Tin mới