mask

Nghệ An hướng dẫn phương án sắp xếp, bố trí cán bộ sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

(Baonghean.vn) - Sở Nội vụ Nghệ An đã có hướng dẫn sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến phương án sắp xếp, bố trí cán bộ

Trước hết, sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, các địa phương thực hiện rà soát, đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo các nhóm:

- Nhóm 1: Những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp tục bố trí công tác.

- Nhóm 2: Những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội theo luật.

- Nhóm 3: Những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi.

- Nhóm 4: Những người có nguyện vọng chuyển công tác đến các đơn vị khác.

- Nhóm 5: Những người có nguyện vọng nghỉ hưởng chế độ trợ cấp một lần…

Đối với cán bộ chuyên trách có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp tục bố trí công tác ở nhóm (1): dự kiến nhân sự để bố trí vào các chức vụ cán bộ chuyên trách cho đơn vị hành chính mới; những trường hợp khác xem xét điều động, bố trí vào các chức vụ cán bộ chuyên trách ở các đơn vị hành chính cấp xã khác (nếu có điều kiện).

Còn với công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp tục bố trí công tác ở nhóm (1): dự kiến nhân sự để bố trí vào các chức danh công chức cho đơn vị hành chính mới; những trường hợp khác xem xét điều động, bố trí vào các chức danh công chức ở các đơn vị hành chính cấp xã khác (nếu có điều kiện) hoặc lựa chọn, giới thiệu để bầu giữ các chức vụ cán bộ chuyên trách.

Riêng với viên chức y tế sẽ thực hiện theo đề án sắp xếp lại các trạm y tế xã của Sở Y tế.

Đối với viên chức, nhân viên các trường học: Trước mắt giữ ổn định, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án sắp xếp và Đề án vị trí việc làm phù hợp với biên chế và nhiệm vụ sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: dự kiến nhân sự có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp tục công tác để bố trí vào các chức danh hoạt động không chuyên trách ở các đơn vị hành chính mới đúng theo số lượng theo quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

Cán bộ công chức thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh Thanh Lê
Cán bộ công chức thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Thanh Lê

Sở Nội vụ lưu ý các địa phương khi xây dựng phương án và thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định của cấp trên.

Giải quyết chế độ, chính sách

Sở Nội vụ đề xuất phương án giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Theo đó, đối với những cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tiếp tục bố trí công tác ở nhóm (1), nhưng chưa có thể bố trí công tác ngay vào các vị trí, chức vụ, chức danh phù hợp với số lượng định biên theo quy định của Chính phủ thì trước mắt tạm thời bố trí, sử dụng bổ sung vào các vị trí, chức vụ, chức danh phù hợp.

Trường hợp các chức vụ cán bộ còn dư dôi có thể bố trí tăng thêm một số vị trí cấp phó nếu cần thiết, đến đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 (tháng 4/2020) phải sắp xếp lại cho đủ số lượng cán bộ theo quy định.

Về lâu dài, cần có giải pháp để sắp xếp, điều chuyển, bố trí vào các vị trí, chức vụ cán bộ, chức danh công chức trong hệ thống chính trị một cách phù hợp, để sau 5 năm kể từ ngày có nghị quyết của UBTVQH về sáp nhập xã, các đơn vị hành chính đảm bảo số lượng cán bộ, công chức đúng theo quy định.

Hưng Nguyên địa phương có nhiều xã thuộc diện sáp nhập. Ảnh: Sách Nguyễn
Hưng Nguyên địa phương có nhiều xã thuộc diện sáp nhập lần này. Ảnh: Sách Nguyễn

Trong quá trình bố trí, sắp xếp, nếu cán bộ cấp xã thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ mới có mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ bầu cử. Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 06 tháng thì được bảo lưu 06 tháng.

Đối với những cán bộ, công chức ở nhóm (2) và (3): Tạo điều kiện thuận lợi để họ được nghỉ hưu theo chế độ và theo nguyện vọng, đồng thời giải quyết chế độ chính sách theo quy định chung của nhà nước và chế độ hỗ trợ của tỉnh.

Đối với những cán bộ, công chức ở nhóm (4): Tạo điều kiện thuận lợi để họ được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Đối với những cán bộ, công chức ở nhóm (5): Tạo điều kiện thuận lợi để họ được nghỉ việc, đồng thời giải quyết chế độ chính sách theo quy định chung của nhà nước và chế độ hỗ trợ của tỉnh.

Xã Nghi Hợp sẽ sáp nhập với xã Nghi Khánh. Ảnh: Thanh Lê
Xã Nghi Hợp sẽ sáp nhập với xã Nghi Khánh thành xã Khánh Hợp. Ảnh: Thanh Lê

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không thể  tiếp tục bố trí vào các chức danh hoạt động không chuyên trách ở các đơn vị hành chính mới thì giải quyết nghỉ việc hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định của tỉnh, hoặc nghỉ hưởng chế độ BHXH đối với những người có tham gia đóng BHXH.

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đề nghị Ban Thường vụ cấp ủy,  UBND cấp huyện có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách tại địa phương mình theo thẩm quyền, bảo đảm khách quan, minh bạch, có lý, có tình và ổn định tình hình ở cơ sở.

Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, xếp loại, bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách tại các xã, phường, thị trấn thuộc diện sắp xếp.

Lựa chọn, bố trí, sắp xếp những người có đủ phẩm chất, năng lực, tiêu chuẩn, điều kiện (nhất là độ tuổi, trình độ đào tạo) để bố trí vào các vị trí trong tổ chức bộ máy của đơn vị hành chính mới và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp, gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng đó, quan tâm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách dôi dư tại các xã, phường, thị trấn sau khi sắp xếp.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Quốc Chung

Tin mới