mask

Nghệ An: Không tổ chức chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn và quân sự xã

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung về tổ chức bộ máy cấp xã ở Nghệ An tại Kết luận số 134 - KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 5/3/2019 về giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức của hệ thống chính trị cấp xã tỉnh Nghệ An tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận kết thúc hoạt động chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn. Theo đó, ở cấp xã, không tổ chức chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn và chi bộ quân sự xã.

Sinh hoạt chi bộ khối 15, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh. Ảnh: Thanh Lê
Sinh hoạt Chi bộ khối 15, phường Hà Huy Tập (TP. Vinh). Ảnh: Thanh Lê

Những đơn vị còn mô hình này tiến hành giải thể, chuyển đảng viên về sinh hoạt Đảng tại khu dân cư trong năm 2019, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở địa phương, đồng thời nâng cao chất lượng ban hành các chủ trương, nghị quyết gắn với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của chi bộ đề ra.

Đối với thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và khối, xóm, thôn, bản, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ rõ: 

Đối với cấp xã: Rà soát, xây dựng kế hoạch sáp nhập các đơn vị chưa đạt 50% tiêu chí về quy mô dân số và diện tích tự nhiên (tiêu chí theo quy định của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khóa XIII). Về thời điểm triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 37 - NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. 

Đối với khối, xóm, thôn, bản: Tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch sáp nhập các khối, xóm, thôn, bản chưa đạt tiêu chí (tiêu chí cụ thể theo quy định tại các Thông tư số 04/2012/TT - BNV, ngày 31/8/2012; số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017; số 14/2018/TT - BNV, ngày 3/12/2018 của Bộ Nội vụ).

Theo lộ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt ra, ngay trong năm 2019 thực hiện sáp nhập các khối, xóm, thôn, bản chưa đủ tiêu chí theo quy định.

Về sắp xếp, bố trí bộ phận văn phòng phục vụ chung cho cấp ủy và chính quyền cấp xã gắn với trung tâm 1 cửa cấp xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận: không bố trí người hoạt động không chuyên trách cho chức danh văn phòng đảng ủy mà chuyển nhiệm vụ này cho một công chức văn phòng - thống kê thực hiện theo hướng ở cấp xã chỉ có một văn phòng phục vụ chung cho cả cấp ủy và chính quyền. 

Đây là bộ phận tham mưu, giúp việc cho đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã theo nhiệm vụ được phân công, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của thường vụ đảng ủy, thường trực HĐND và lãnh đạo UBND cấp xã; thực hiện công tác cải cách hành chính, cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”.

Tin mới