mask

Nghệ An kiến nghị thu hồi vốn đầu tư công đối với 60 công trình, dự án

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở quy định của pháp luật, UBND tỉnh đang trình HĐND tỉnh cho chủ trương xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân đối với 68 công trình, dự án; trong đó có 60 dự án đề nghị thu hồi vốn và 8 dự án cho phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2022.

Tỷ lệ giải ngân đạt 95,9%

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng kế hoạch đầu tư công tập trung nguồn ngân sách địa phương năm 2021 là hơn 1.587 tỷ đồng; trong đó kế hoạch vốn các năm trước kéo dài sang năm 2021 là hơn 106 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2021 hơn 1.480 tỷ đồng.

Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công tập trung nguồn ngân sách địa phương năm 2021 là hơn 1.522 tỷ đồng, đạt 95,9%. Trong đó, kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư các năm trước kéo dài sang năm 2021 hơn 96,5 tỷ đồng, đạt 90,63%; giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 gần 1.426 tỷ đồng, đạt 96,28%.

Tỷ lệ
Tỷ lệ giải ngân năm 2021 đạt 95,9%. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Kiến nghị thu hồi vốn 60 dự án

Căn cứ quy định tại Khoản 5, Điều 101, Luật Đầu tư công năm 2019, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 được phép thực hiện và giải ngân theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014 tại Khoản 1, Điều 76: Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước đến hết ngày 31/12 năm đầu tiên của kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn sau; thời gian giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng năm được kéo dài sang năm sau, trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền cho phép thì được kéo dài thời gian giải ngân nhưng không quá kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Như vậy, thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 không được kéo dài sau ngày 31/12/2021. Do đó UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh cho chủ trương thu hồi vốn còn lại chưa giải ngân đối với công trình, dự án để bố trí vốn sang các dự án cần đẩy nhanh tiến độ.

Cụ thể, có 19 dự án thuộc kế hoạch năm 2020 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021, nhưng chưa giải ngân hết chỉ tiêu được đề nghị thu hồi số vốn còn lại chưa giải ngân với tổng số vốn gần 10 tỷ đồng.

Một số dự án thủy lợi được đề xuất thu hồi vốn. Ảnh minh họa: Mai Hoa
Một dự án thủy lợi đang thi công. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2021, tại Khoản 2, Điều 68, Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hàng năm đến ngày 31/01 năm sau. Trường hợp bất khả kháng, Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với vốn ngân sách Trung ương, HĐND cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa phương cho phép kéo dài thời gian thực hiện, nhưng không quá ngày 31 tháng 12 của năm sau.

Phạm vi các dự án được cho phép kéo dài là những dự án quan trọng quốc gia; dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng; dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng được bố trí vốn kế hoạch năm sau; dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước hàng năm nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau; dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép; dự án cơ quan đại diện và cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài; Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chỉ có duy nhất 1 dự án trong năm kế hoạch hoặc không thực hiện điều chỉnh kế hoạch.

Một số dự án giao thông được đề xuất thu hồi vốn. Ảnh minh họa: Mai Hoa
Thi công dự án hạ tầng giao thông. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Trên cơ sở quy định các dự án được cho phép kéo dài nêu trên, UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 đối với 8 dự án với số vốn còn lại hơn 55 tỷ đồng.

Có 2 dự án với số vốn còn lại chưa giải ngân hơn 8,1 tỷ đồng, trong đó đề xuất cho phép kéo dài số vốn gần 2,3 tỷ đồng và số còn lại đề nghị thu hồi.

Có 39 dự án với số vốn gần 34 tỷ đồng không thuộc các trường hợp cho phép kéo dài bị đề nghị thu hồi số vốn chưa được giải ngân còn lại.

Như vậy, đối với kế hoạch đầu tư công năm 2021, có tổng 49 dự án chưa giải ngân hết chỉ tiêu với số vốn còn lại chưa giải ngân là hơn 55 tỷ đồng; trong đó được đề xuất kéo dài hơn 15,3 tỷ đồng và thu hồi hơn 39,7 tỷ đồng.

Tính chung kế hoạch đầu tư năm 2020 kéo dài sang 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 có tổng 68 dự án; trong đó có 8 dự án cho phép kéo dài thời gian thực hiện và 60 dự án đề nghị thu hồi số vốn còn lại là gần 50 tỷ đồng. Từ nguồn vốn thu hồi, UBND tỉnh đề xuất phương án bố trí vốn đầu tư cho 7 công trình, dự án.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh iến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 và năm 2020 kéo dài sang năm 2022 vào chiều ngày 18/3/2022. Ảnh: Mai Hoa

Đề xuất phương án xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân đối với 68 công trình, dự án nêu trên đã được UBND tỉnh xây dựng dự thảo nghị quyết về việc xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 và năm 2020 kéo dài sang năm 2022 để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Trên cơ sở các nội dung trình của UBND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết với sự thống nhất cao để báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh đưa vào chương trình nghị sự kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến tổ chức vào ngày 25/3/2022./.

Tin mới