Nghệ An mở 3 đợt cao điểm tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến khi kết thúc Đại hội XIII của Đảng, Nghệ An mở 3 đợt cao điểm tuyên truyền.

Ngày 12/3/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 72 -HD/BTGTU về tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Từ nay cho đến khi kết thúc Đại hội XIII của Đảng, Nghệ An mở 3 đợt cao điểm tuyên truyền. Ảnh: thoibaotaichinhvietnam.vn

Từ nay cho đến khi kết thúc Đại hội XIII của Đảng, Nghệ An mở 3 đợt cao điểm tuyên truyền, trong đó, đặc biệt chú trọng phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, của các ban Đảng Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ban Đảng của Tỉnh ủy, của cấp ủy Đảng các cấp về việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và Quy chế bầu cử trong Đảng; công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội; kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Bên cạnh đó là các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng. 

Hoạt động và kết quả đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là kết quả bầu cử, các nghị quyết của đại hội về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, trong quá trình diễn ra đại hội Đảng các cấp luôn coi trọng việc tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ; thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng…

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ yếu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: các cơ quan báo, đài của tỉnh; trên các trang thông tin, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thành phố, thị xã; trên mạng xã hội; thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng; tuyên truyền bằng cổ động trực quan; biên soạn, phát hành các ấn phẩm, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật.

Phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình chào mừng và tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về các kỳ đại hội Đảng, về nội dung các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội XIII của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Sỹ Thành

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới