Nghệ An nằm tốp đầu cả nước thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế

(Baonghean.vn) -Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, Nghệ An là tỉnh nằm trong tốp đầu của cả nước thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế.

Năm 2017, ngành Nội vụ Nghệ An đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Nghệ An là tỉnh nằm trong tốp đầu được Bộ Nội vụ đánh giá thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế. Theo đó, toàn ngành đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 39/NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 39/NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, Nghệ An đã tinh giản 3,31% công chức, 1,71% viên chức (trung bình giảm được 0,14%).

Cán bộ xã Nghĩa Mai huyện Nghĩa Đàn trao đổi nghiệp vụ chuyên môn
Cán bộ xã Nghĩa Mai (Nghĩa Đàn) trao đổi nghiệp vụ chuyên môn. Ảnh: Thanh Lê
Trong công tác quản lý, tinh giản biên chế, Sở Nội vụ đã tập trung thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm, đến tháng 11/2017, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án vị trí việc làm cho 55/55 cơ quan, đơn vị. Công tác quản lý biên chế được siết chặt, sử dụng cơ bản có hiệu quả.

Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Đến nay đã có 14 đơn vị tự chủ chi thường xuyên. Tham mưu cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung biên chế cho 8 cơ quan.

Trong năm Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh trình BTV Tỉnh ủy, HĐND tỉnh kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan nhà nước và phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018.

Tin mới