mask

Nghệ An triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn Nghệ An.
0:00 / 0:00
0:00

Việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn Nghệ An nhằm mục đích sử dụng công cụ văn hóa trong ngoại giao để đưa quan hệ giữa tỉnh Nghệ An và các đối tác đi vào chiều sâu, thực chất, tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; huy động nguồn lực bên ngoài, biến điều kiện thuận lợi, vị thế của tỉnh Nghệ An thành nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, dùng các biện pháp ngoại giao để tôn vinh các giá trị, vẻ đẹp văn hóa đặc trưng của tỉnh Nghệ An ra thế giới; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú, sâu sắc hơn giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, tăng cường sức mạnh mềm, nâng cao vị thế của tỉnh.

Ảnh: Đình Tuyên
Nghệ An chú trọng lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là thông qua hình ảnh, giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

Nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ, lòng tin giữa tỉnh Nghệ An với các đối tác, địa phương nước ngoài, các tổ chức khu vực và quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030 tổ chức các hoạt động văn hóa có quy mô lớn tại các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Nghệ An, các tỉnh láng giềng hữu nghị truyền thống.

Hội nhập một cách chủ động, sâu rộng trong các lĩnh vực về văn hóa tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế. Quảng bá các giá trị về văn hóa, con người Nghệ An, trong đó, chú trọng lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là thông qua hình ảnh, giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các danh nhân được UNESCO vinh danh.

Vận động mới, bảo vệ và phát huy các di sản, danh hiệu tỉnh Nghệ An đã được quốc gia, quốc tế công nhận, vừa góp phần bảo tồn giá trị truyền thống, vừa tạo thêm nguồn lực để phát triển bền vững. Tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế về văn hóa nhằm đưa tinh hoa văn hóa tỉnh Nghệ An ra thế giới, đồng thời tiếp thu có chọn lọc và sáng tạo tinh hoa văn hóa của thế giới…

Ảnh tư liệu
Bảo vệ và phát huy các di sản, danh thắng hiệu quả, tỉnh Nghệ An đã được quốc gia, quốc tế công nhận, trong đó có Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Ảnh tư liệu

Về giải pháp thực hiện, trước tiên UBND tỉnh Nghệ An xác định thúc đẩy quan hệ, hợp tác, xây dựng lòng tin với các đối tác, tổ chức khu vực và quốc tế; đẩy mạnh và đa dạng các hoạt động quảng bá các giá trị văn hóa, hình ảnh, con người tỉnh Nghệ An; vận động, đa dạng hóa và bảo tồn, phát huy các di sản, danh hiệu quốc tế của tỉnh và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền.

UBND tỉnh đã căn cứ chức năng của các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể và địa phương để giao nhiệm vụ trong quá trình thực hiện kế hoạch. Trong đó, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo… giữ vai trò quan trọng trong triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn Nghệ An.

Tin mới