mask

Nghệ An: Từ 1/7/2018 chỉ xử lý văn bản của ngành, địa phương khi có bản điện tử đi kèm

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu (tại Công văn số 4116 /UBND-CN ngày 12/6/2018) các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện gửi nhận và ký số văn bản điện tử.

Theo đó, kể từ ngày 1/7/2018, Văn phòng UBND tỉnh không tiếp nhận, xử lý các văn bản do các sở, ngành, cấp huyện trên địa bàn tỉnh gửi đến khi chưa nhận được văn bản điện tử đi kèm. Văn phòng UBND tỉnh chỉ phát hành văn bản điện tử (không gửi bản giấy) các loại văn bản do UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh ban hành như: Các loại giấy mời, công văn mời họp; Công văn giao việc; Báo cáo, thông báo, kế hoạch, chương trình, công điện, chỉ thị; Các văn bản sao; Quyết định thành lập các ban chỉ đạo, tổ giúp việc.

Chữ ký số trên văn bản điện tử là hợp lệ khi việc kiểm tra, xác thực thông tin về chứng thư số của người ký số tại thời điểm ký còn hiệu lực.
Chữ ký số trên văn bản điện tử là hợp lệ khi việc kiểm tra, xác thực thông tin về chứng thư số của người ký số tại thời điểm ký còn hiệu lực. Ảnh minh họa: Internet

 Yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã: quan tâm chỉ đạo, giám sát công tác triển khai ứng dụng phần mềm VNPT-IOffice tại đơn vị mình, đặc biệt là tại UBND xã và các phòng ban chuyên môn thuộc đơn vị, địa phương phân cấp quản lý; Tăng cường công tác trao đổi, gửi nhận văn bản điện tử liên thông 3 cấp (tỉnh, huyện, xã);

Tổ chức rà soát, kiểm tra, tổng hợp danh sách người dùng cần khai báo tài khoản và số lượng cán bộ cần đào tạo, đào tạo lại phần mềm VNPT-IOffice gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổ chức khai báo và đào tạo bổ sung; Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, lập danh sách tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phát chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp (theo hướng dẫn tại công văn số 1569/STT&TT-CNTT ngày 19/12/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông);

UBND cấp huyện chủ động bố trí đủ kinh phí tổ chức đào tạo chuyển giao ứng dụng chữ ký số và các trang thiết bị cần thiết đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc ký số và gửi nhận văn bản điện tử cho UBND cấp xã bắt đầu từ ngày 1/9/2018.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông: kiểm tra, tham mưu chỉ đạo sử dụng hiệu quả phần mềm VNPT-IOffice, góp phần tăng cường trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn; Tiếp tục hướng dẫn UBND cấp huyện trong việc xây dựng kế hoạch đăng ký, cấp phát, tổ chức hướng dẫn sử dụng chứng thư số chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân Chủ tịch, Phó Chủ tịch các UBND cấp xã do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp;

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước trong tỉnh; Tổ chức tuyên truyền, đào tạo, tập huấn về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước trong sử dụng văn bản điện tử; Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng năm về tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch./.

Tin mới