mask

Nghệ An: Yêu cầu thực hiện nghiêm túc Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện để Thường trực Tỉnh ủy biết và có ý kiến chỉ đạo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Công văn số 4980-CV/TU, đôn đốc thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị bám sát lộ trình đã nêu trong Đề án số 09 -ĐA/TU ngày 18/4/2018 về “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2021 và những năm tiếp theo”, để thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo quy định, bảo đảm tiến độ, cụ thể:

-Ban cán sự đảng UBND tỉnh tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khối chính quyền và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các đoàn thể cấp tỉnh; Trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết về sáp nhập đơn vị hành chính; chế độ chính sách cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã; Phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương…

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết thông qua chủ trương về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh và việc thành lập, sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn
Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết thông qua chủ trương về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh và việc thành lập, sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

- Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo HĐND tỉnh ban hành: Nghị quyết về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, các khối, xóm, bản; Nghị quyết về số lượng, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã; Nghị quyết về sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau khi sáp nhập theo Nghị quyết số 37-NQ/TW.

- Ban Thường vụ các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc lãnh đạo triển khai thực hiện các nội dung đề án đã được phê duyệt; Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và lãnh đạo các đảng ủy cơ sở triển khai việc kiện toàn, sắp xếp các tổ chức đảng, đồng thời lãnh đạo sắp xếp các tổ chức đoàn thể, MTTQ gắn với việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và khối, xóm, bản theo đề án đã được phê duyệt…

ự kiến huyện Anh Sơn sẽ sáp nhập là 186 xóm. Sau sáp nhập, tổng toàn huyện còn lại 155 xóm, giảm được 97 xóm.Ảnh minh họa: Quang Dũng
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thành, thị lãnh đạo sắp xếp các tổ chức đoàn thể, MTTQ gắn với việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và khối, xóm, bản theo đề án đã được phê duyệt. Trong ảnh. Trung tâm huyện Anh Sơn. Ảnh minh họa: Quang Dũng

- Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các đoàn thể cấp tỉnh; Phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức MTTQ và các đoàn thể ở các địa phương, đơn vị sáp nhập.

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các tổ chức liên quan chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ,công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện đúng tiến độ; quan tâm triển khai thực hiện các mô hình thí điểm đã được phê duyệt; Chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp huyện, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện khi có quy định mới của Trung ương; Hướng dẫn việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng ở những nơi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, khối, xóm, bản.

Công văn cũng nêu rõ, đây là nội dung rất quan trọng, vì vậy yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện để Thường trực Tỉnh ủy biết và có ý kiến chỉ đạo.

Tin mới