mask

Nhân sự khóa XIII: Khắc phục “chạy” quy hoạch, xin phiếu qua quen biết

Quy hoạch nhân sự khóa XIII là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra bàn luận tại hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương khóa XII dự kiến khai mạc vào ngày 25/12.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình khẳng định: "Việc giới thiệu nhân sự khóa XIII đến nay cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra, bước đầu góp phần khắc phục hiện tượng chạy quy hoạch hoặc vận động, xin phiếu giới thiệu thông qua quen biết".

Không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn 

Công tác quy hoạch nhân sự khóa XIII được chuẩn bị như thế nào, thưa ông? 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ như nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 khóa XII.

Hay như quy định của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ; về bảo vệ chính trị nội bộ, luân chuyển cán bộ; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là lãnh đạo cao cấp và nhiều hướng dẫn, quy định khác.

Các nghị quyết, quy chế, quy định được ban hành đã góp phần đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, tổng thể, liên thông các khâu trong công tác cán bộ.

Cụ thể, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên cơ sở phát huy đầy đủ, thẩm quyền, trách nhiệm các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp trong công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ.

Từng bước chuẩn hóa về tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình nhân sự và cách làm theo hướng chặt chẽ, dân chủ, minh bạch, công bằng, công tâm, khách quan.

Đồng thời đẩy mạnh sự phân cấp cho cơ sở, tạo cơ chế môi trường thúc đẩy, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, đột phá, chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

So với các khóa trước, công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự khóa tới có gì khác biệt?

Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 11, trong đó có một số nội dung đổi mới căn bản.

Trước hết là việc xây dựng quy hoạch cấp chiến lược của Trung ương Đảng phải gắn chặt chẽ với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác nhân sự của mỗi nhiệm kỳ đại hội toàn quốc của Đảng.

Trong đó, Bộ Chính trị xác định cần tập trung lãnh đạo xây dựng quy hoạch cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021- 2026 theo phương châm "làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó" với lộ trình cụ thể: Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương trình hội nghị Trung ương 9, sau đó tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch.

Thứ hai là đổi mới theo quy trình, cách làm trên cơ sở tiếp tục mở rộng dân chủ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trực tiếp của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp trong việc xem xét, phát hiện, giới thiệu nhân sự của địa phương, cơ quan, đơn vị mình vào quy hoạch cấp chiến lược.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình: Trong quy hoạch, không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình: Trong quy hoạch, không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn

Ba là cụ thể hóa về tiêu chuẩn, điều kiện đối với các chức danh quy hoạch theo Quy định 90 của Bộ Chính trị khóa XII. Đồng thời bổ sung quy định về cơ cấu, số lượng, đối tượng, quy trình, cách làm theo hướng thống nhất, đồng bộ, tổng thể, liên thông.

Quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch ở địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện theo 4 bước. Quy trình rà soát, thẩm tra, phê duyệt quy hoạch ở Trung ương thực hiện theo 5 bước.

Bốn là phải coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu của bản thân và gia đình, năng lực công tác gắn với kết quả công tác, sản phẩm cụ thể ở lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, có hoài bão, khát vọng đổi mới, vì sự phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan tham mưu trong công tác phối hợp để nâng cao chất lượng thẩm tra nhân sự quy hoạch. Giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ trong xem xét, quyết định nhân sự quy hoạch, không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Không để lọt vào Trung ương những người cơ hội chính trị, xu nịnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng lưu ý: "Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, mất đoàn kết, gây rối nội bộ, tham nhũng tiêu cực, cơ hội chính trị như “con lươn, con chạch”. Theo ông, cần có những giải pháp gì để chọn đúng, trúng người, ngăn chặn những người không xứng đáng vào Trung ương?

Chúng ta phải tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng nhằm khắc phục những sơ hở, hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ và từng bước đẩy lùi tình trạng "chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ".

Chỗ nào làm sai, có vấn đề thì chấn chỉnh kịp thời. Các tổ chức đảng, cấp ủy đảng tổ chức kiểm tra thường xuyên thì những sai sót vi phạm được xử lý kịp thời, tạo niềm tin, uy tín. Đồng thời phải có cơ chế cấp trên nghe ngóng cấp dưới, để xây dựng đội ngũ uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Cùng với đó, phải có cơ chế kiểm tra, kiểm soát, không để lọt vào Trung ương những người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; cơ hội chính trị, xu nịnh, chạy chức, chạy quyền, tham vọng cá nhân, không trong sáng; bản thân và gia đình không gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

Chức danh, tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ đã được Bộ Chính trị quy định là phải thực hiện nghiêm túc. Nơi nào làm không trung thực, không đúng phải xem xét xử lý. 

Cho đến nay, về cơ bản, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm Kế hoạch 11 của Bộ Chính trị. Nhìn chung, kết quả giới thiệu nhân sự cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra, bước đầu góp phần khắc phục hiện tượng chạy quy hoạch hoặc vận động, xin phiếu giới thiệu thông qua quen biết.

Tin mới