mask

Những đảng viên thuộc diện rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng

(Baonghean.vn) - Trong năm 2019, Nghệ An sẽ thực hiện 2 đợt rà soát, sàng lọc đảng viên, theo đó đợt 1 hoàn thành trước ngày 30/6/2019 và đợt 2 hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 42 - HD/BTCTU (ngày 17/5), một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 28 - CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo Đảng ủy xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương thống kê, rà soát số lượng đảng viên. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, đối với việc rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn các đối tượng thuộc diện rà soát, sàng lọc gồm: đảng viên dự bị không đủ điều kiện chuyển Đảng chính thức; đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo Quy định số 126 - QĐ/TW, ngày 28/2/2018 quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Đảng viên 2 năm liền vi phạm tư cách đảng viên, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng hoặc không đóng Đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên không thực hiện chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt Đảng, nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức Đảng có thẩm quyền.

Đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ; đảng viên suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nói và làm trái đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự hủy thẻ đảng viên; đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo hướng dẫn, việc sà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng là công việc thường xuyên của cấp ủy các cấp. Trong năm 2019 chia làm 2 đợt: đợt 1 hoàn thành trước ngày 30/6/2019 và đợt 2 hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

Tin mới