mask

Những điểm mới trong công tác kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng

(Baonghean.vn) - Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Văn bản này có những điểm mới cơ bản so với hướng dẫn trước đó.

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Trung ương về về phát triển kinh tế tư nhân, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, ngày 27/9/2021, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng (Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW), thay thế Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 30/01/2013 về thực hiện thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng (Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW).

Lãnh đạo Thị ủy Thái Hòa gặp gỡ người lao động tại xã Tây Hiếu. Ảnh Nguyên Nguyên
Lãnh đạo Thị ủy Thái Hòa gặp gỡ người lao động tại xã Tây Hiếu. Ảnh: Nguyên Nguyên

Qua đối chiếu, Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW có những điểm mới cơ bản so với Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW như sau:

Một là, về đối tượng kết nạp vào Đảng: Sau hơn 8 năm tiến hành thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ điều kiện, trong phạm vi doanh nghiệp vừa và nhỏ, ở các đảng bộ tỉnh, thành phố Trung ương vào Đảng, Trung ương đã tổng kết, rút kinh nghiệm. Bỏ chủ trương thí điểm, trong đối tượng, phạm vị hẹp chuyển sang thực hiện thống nhất việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng trong toàn Đảng, không phân biệt quy mô của doanh nghiệp.

Hai là, về thẩm quyền xem xét, kết nạp: Theo Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW thì việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng phải được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý bằng văn bản và Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy và tương đương xem xét, quyết định; Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW đã giao cho Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy và tương đương xem xét, quyết định kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, không phải báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ba là, không quy định điều kiện doanh nghiệp phải có tổ chức Đảng, hoặc công đoàn mới xem xét kết nạp chủ doanh nghiệp vào Đảng.

Để đạt mục đích tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp tư nhân; xây dựng, củng cố, phát triển đội ngũ đảng viên gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân; Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW đã hướng dẫn cụ thể về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục xem xét kết nạp chủ doanh nghiệp vào Đảng.

Trên cơ sở đó, các tỉnh, thành, ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Hướng dẫn đến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc nhằm thống nhất về nhận thức, trách nhiệm, mục đích, yêu cầu của việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp ủy trực thuộc trong việc tạo nguồn và thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định về việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng với phương châm coi trọng chất lượng, bảo đảm chặt chẽ về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản có liên quan của Đảng.

Trong hơn 8 năm thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW (2013-2021), các cấp ủy trong toàn tỉnh Nghệ An đã bồi dưỡng và kết nạp được 23 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Các doanh nghiệp tư nhân có chủ doanh nghiệp được kết nạp vào Đảng đều hoạt động hiệu quả, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, có chính sách thu hút, quan tâm đến người lao động, đồng thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp hoạt động.

Tin mới