Phối hợp chặt chẽ trách nhiệm trong xúc tiến và hỗ trợ đầu tư

(Baonghean) - PV Báo Nghệ An phỏng vấn đồng chí  Lê Tiến Trị - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh về hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư trong thời gian tới.

P.V: Thưa đồng chí, được biết UBND tỉnh mới ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã. Vậy, xin đồng chí cho biết tầm quan trọng của việc phối hợp này ?

Giao dịch tại bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An.Ảnh: Quang An
Giao dịch tại bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An. Ảnh: Quang An

Đồng chí Lê Tiến Trị: Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh đảm nhận chức năng đầu mối, khâu nối, phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã để tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư; là đầu mối tiếp nhận, theo dõi quá trình xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư theo cơ chế Một cửa liên thông (gọi tắt là MCLT).

Theo đó, những vấn đề quan trọng đặt ra là: xây dựng, quảng bá, giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước; thực sự đồng hành, nắm bắt kịp thời, đầy đủ nhu cầu của nhà đầu tư, những vướng mắc khó khăn đối với quá trình tiếp cận, triển khai dự án của nhà đầu tư để kiến nghị UBND tỉnh, các cơ quan liên quan giải quyết; công khai, minh bạch về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của các cơ quan chức năng và thời gian giải quyết thủ tục hành chính để nhà đầu tư biết, thực hiện, bộ phận MCLT hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý và trả kết quả cuối cùng cho nhà đầu tư.

Những vấn đề này, khi được các cơ quan chức năng liên quan thực hiện có trách nhiệm, đúng pháp luật và hiệu quả thì mới đáp ứng được mong muốn của nhà đầu tư.

Để thực hiện có hiệu quả chức năng và các yêu cầu nêu trên, cần thiết phải tăng cường trách nhiệm và hiệu quả phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh; và UBND tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp kèm theo Quyết định số 4926/QĐ-UBND ngày 19/10/2017.

P.V: Vậy nguyên tắc và  phương thức phối hợp như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Tiến Trị:  Các cơ quan, đơn vị chủ động và thực hiện việc phối hợp đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo nguyên tắc đúng quy trình, thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC) và quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành chủ trì xử lý hồ sơ không tiếp nhận và trả kết quả đối với các TTHC thuộc trách nhiệm của Bộ phận MCLT.

Việc tiếp xúc với nhà đầu tư để tiếp nhận, hướng dẫn, yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trả kết quả TTHC chỉ thực hiện thống nhất qua Bộ phận MCLT.

Phương thức phối hợp là lấy ý kiến bằng văn bản, trực tiếp làm việc tổ chức họp hoặc các hình thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư là đơn vị đảm nhận chức năng đầu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện để thực hiện các nhiệm vụ sau: 

Tham mưu UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan trong công tác xúc tiến đầu tư, tư vấn hỗ trợ đầu tư. 

Chịu trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư (do UBND tỉnh giao hoặc nhà đầu tư đề nghị) để làm việc với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị khác liên quan về công tác xúc tiến đầu tư, tư vấn hỗ trợ đầu tư.

Hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các TTHC được quy định tại Điều 4, Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 15/06/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế MCLT về đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu kinh tế và khu công nghiệp.

Trung tâm là đầu mối duy nhất trả kết quả giải quyết TTHC (được tiếp nhận qua bộ phận MCLT) cho nhà đầu tư, bao gồm TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh và thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành. 

Trường hợp việc giải quyết TTHC không thể đúng hạn, cơ quan chủ trì xử lý phải  thông báo bằng văn bản gửi Trung tâm (qua Bộ phận MCLT) trước thời hạn trả kết quả ít nhất là 3 ngày, để trả lời cho nhà đầu tư. Thông báo phải nêu rõ lý do trễ hạn, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian trả kết quả tiếp theo.

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình giải quyết các TTHC trong lĩnh vực đầu tư của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng tháng, quý và cả năm, hoặc đột xuất (khi có yêu cầu); đồng thời gửi Sở Nội vụ để tổng hợp vào báo cáo công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Khách hàng giao dịch tại bộ phận một cửa liên thông của Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh.	Ảnh: châu Lan
Khách hàng giao dịch tại bộ phận một cửa liên thông của Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh. Ảnh: châu Lan

P.V: Trách nhiệm của Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư về hoạt động MCLT như thế nào thưa đồng chí? 

Đồng chí Lê Tiến Trị: Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư chủ trì, công khai danh mục và quy trình, TTHC thực hiện tại Bộ phận MCLT tỉnh để nhà đầu tư biết thực hiện. 

Chủ trì theo dõi, đôn đốc và tổng hợp việc xử lý hồ sơ của các cơ quan, đơn vị tại Bộ phận MCLT; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Nội vụ theo dõi; 

Chủ trì nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo những bất cập trong quá trình giải quyết TTHC theo cơ chế MCLT; kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC;

Thay mặt cơ quan chủ trì xử lý TTHC gửi thông báo xin lỗi các cá nhân, tổ chức về việc chậm thời gian giải quyết TTHC so với phiếu hẹn trả kết quả (nếu có). Thông báo nêu rõ lý do trễ hạn, trách nhiệm của cơ quan phối hợp xử lý làm chậm trễ, thời gian trả kết quả tiếp theo; báo cáo UBND tỉnh đối với từng hồ sơ cụ thể.

Trường hợp TTHC phải trình Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến thông qua trước khi UBND tỉnh quyết định: Chủ trì cùng Bộ phận MCLT tập hợp hoàn chỉnh hồ sơ (phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy) để trình Tỉnh ủy; tiếp nhận văn bản của Tỉnh ủy cho ý kiến thông qua nội dung TTHC để chuyển Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết; nhận kết quả giải quyết TTHC từ Văn phòng UBND tỉnh để trả cho nhà đầu tư.

Chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan thông qua cán bộ công chức kiêm nhiệm làm việc tại Bộ phận MCLT, để thu hộ phí, lệ phí (nếu có) theo quy định;

Phối hợp với các Sở, ngành quản lý, đánh giá, nhận xét đối với cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ kiêm nhiệm tại Bộ phận MCLT;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tại Bộ phận MCLT để đánh giá, rút kinh nghiệm trong phối hợp hoạt động. 

P.V: Vậy còn trách nhiệm của các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh tại MCLT như thế nào ạ? 

Đồng chí Lê Tiến Trị: Các sở, ngành nói trên chủ trì cung cấp bộ TTHC về lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, để Bộ phận MCLT tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư.

Cử cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc đến làm việc trực tiếp tại Bộ phận MCLT; 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm quản lý cán bộ, công chức kiêm nhiệm làm việc tại Bộ phận MCLT theo Quy chế hoạt động của Bộ phận MCLT; 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết TTHC (do Bộ phận MCLT chuyển đến) thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 4 của Quy chế này.

Phối hợp với bộ phận MCLT thu phí, lệ phí thẩm định đầu tư (nếu có): 

Các sở, ngành gửi văn bản thẩm định kèm theo hồ sơ liên quan và thông báo thu phí, lệ phí cho bộ phận MCLT; bộ phận MCLT thông báo cho nhà đầu tư về mức phí, lệ phí cần nộp và thu hộ phí, lệ phí trước khi trả kết quả giải quyết TTHC cho nhà đầu tư.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Trân Châu 

(Thực hiện)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới