mask

Phối hợp xây dựng lực lượng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh

(Baonghean.vn) - Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng lực lượng Công an nhân dân, là cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ, trong thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thường xuyên quan tâm phối hợp với Đảng ủy Công an Nghệ An trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
Phối hợp xây dựng lực lượng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh ảnh 1
Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Ảnh: Thành Duy

Ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (viết tắt là Nghị quyết 12-NQ/TW), một lần nữa tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng Công an nhân dân, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và niềm tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Nghị quyết khẳng định: Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trước mắt và lâu dài là yêu cầu cấp thiết. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đặt trong tổng thể chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng lực lượng Công an nhân dân, là cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ, trong thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thường xuyên quan tâm phối hợp với Đảng ủy Công an Nghệ An trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây đã phối hợp tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cử 10 đồng chí tham gia các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị; xét duyệt 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công an xã từ nguồn ngân sách địa phương; thực hiện quy trình hiệp y quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh, giới thiệu nhân sự ứng cử, bầu cử, hoặc bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh đảm bảo quy định, kịp thời; chỉ định 19 đồng chí Trưởng Công an cấp huyện vào ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, thị ủy, 02 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 05/3/2019 về việc tăng cường bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Đến nay 100% Công an xã, phường, thị trấn đều được bố trí là Công an chính quy theo Quy định Trung ương. Theo đó, trong một thời gian ngắn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp hướng dẫn thành lập 428 chi bộ Công an xã chính quy và giới thiệu đồng chí trưởng Công an cấp xã vào cấp ủy địa phương. Các hoạt động trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác cán bộ, công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên cũng được thực hiện thường xuyên. 5 năm qua kết quả xây dựng Đảng bộ Công an Nghệ An đều được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là Đảng bộ (trực thuộc Tỉnh ủy) duy nhất đạt kết quả này. Sự phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an Nghệ An để lãnh đạo xây dựng lực lượng Công an Nghệ An trong thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, tuy nhiên trước yêu cầu nhiệm vụ của Nghị quyết số 12-NQ/TW, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an Nghệ An xác định tiếp tục nêu cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tăng cường quan hệ phối hợp, trong đó tập trung phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, phối hợp chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Công an Nghệ An; xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Phối hợp tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương các khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn đảng; Kết luận số 21 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” và Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 24/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; Quy định của Trung ương về 19 điều đảng viên không được làm, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phối hợp xây dựng lực lượng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh ảnh 2
Lực lượng công an giúp dân dọn dẹp sau thiên tai; Tuổi trẻ Công an Nghệ An giúp dân làm đường; Trao trả tài sản cho người bị mất. Ảnh tư liệu

Hai là, tiếp tục phối hợp đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ chống chạy chức, chạy quyền theo Kết luận số 173-KL/TU, ngày 12/7/2022 của Ban Thường vụ. Bám sát các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Công an và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện công tác đào tạo, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bầu cử đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định.

Ba là, phối hợp tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Quy chế số 11-QC/TU, ngày 29/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ và Thanh tra tỉnh.

Bốn là, tiếp tục phối hợp thực hiện kiện toàn tổ chức, hoạt động của các tổ chức đảng và công tác cán bộ trong Công an nhân dân theo đúng Quy định số 192-QĐ/TW của Bộ Chính trị, các quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong Công an, nhất là kiện toàn đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng ở các đơn vị có vị trí quan trọng, có nhiều tổ chức đảng trực thuộc, tổ chức và sinh hoạt của chi bộ Công an xã, phường, thị trấn….; thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Quy định 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tin mới