mask

Phụ lục hợp đồng có thể quy định việc thay đổi thời hạn hợp đồng lao động không?

(Baonghean.vn) - Câu hỏi: Phụ lục hợp đồng lao động có hiệu lực như Hợp đồng lao động không? Hợp đồng lao động của tôi ký thời thạn 36 tháng, nay Công ty đề nghị ký phụ lục hợp đồng để chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn, việc thay đổi thời hạn hợp đồng lao động như vậy, Công ty có thể bổ sung bằng phụ lục hợp đồng không? Thời hạn báo trước khi ký phụ lục để sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng được quy định như thế nào?

Trả lời:

         1. Về hiệu lực của phụ lục hợp đồng lao động   

         Theo Điều 22, Bộ luật Lao động 2019, phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động, và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

    Như vậy, phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận không thể tách rời hợp đồng lao động, dùng để quy định chi tiết hoặc sửa đổi một số điều khoản trong hợp đồng lao động.

Phụ lục hợp đồng có thể quy định việc thay đổi thời hạn hợp đồng lao động không? ảnh 1
Người lao động cần lưu ý phụ lục khi ký hợp đồng lao động. Ảnh minh họa: Diệp Thanh

    2. Nội dung phụ lục hợp đồng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động

   - Theo Điều 22 Bộ luật Lao động 2019,  trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

    - Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

    - Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

    Như vậy, trường hợp của bạn, việc thay đổi thời hạn hợp đồng lao động từ thời hạn 36 tháng sang hợp đồng lao động không xác định thời hạn, thì Công ty và bạn phải giao kết hợp đồng lao động tiếp theo, chứ không sử dụng việc ghi nội dung thay đổi thời hạn hợp đồng trong phụ lục hợp đồng cũ.

    3. Thời hạn báo trước khi ký phụ lục để sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng

    Theo Điều 33 Bộ luật Lao động 2019, có quy định về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động như sau:

   - Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

    - Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

     Như vậy, nếu ký phụ lục để sửa đổi bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo trước 3 ngày làm việc về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

___________________

BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - QUAN HỆ LAO ĐỘNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN

(ĐT: 09 1974 2006; 0375 037 037)

Tin mới