mask

Quy trình 5 bước chọn nhân sự cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ mới

Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 quy định rõ quy trình 5 bước với nhân sự cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh tư liệu
Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh tư liệu

Quy trình nhân sự tái cử 

Bước 1: Tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy lần 1 để đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, phó bí thư, bí thư cấp ủy đương nhiệm đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025  theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt.

Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu bằng phiếu kín theo danh sách nhân sự tái cử đã được ban thường vụ cấp ủy xem xét, thông qua ở bước 1. 

Bước 3: Tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần 1 để ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng ủy trực thuộc TƯ tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Bước 4: Tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy lần 2 xem xét, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tái cử cấp ủy nhiệm kỳ mới để trình hội nghị ban chấp hành Đảng bộ lần 2.

Bước 5: Tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần 2, phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); tập thể ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng ủy trực thuộc TƯ thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu được triệu tập ở các bước (riêng bước 2 tính trên số đại biểu có mặt); kết quả kiểm phiếu được công bố tại các hội nghị.

Quy trình nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy 

Đối với nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy, cũng áp dụng quy trình 5 bước như nhân sự tái cử. Tuy nhiên ở bước thứ 2 trở đi, các nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy lần đầu phải thực hiện theo nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn tương ứng với từng bước.

Theo đó, nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn ở bước 2 là mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định. 

Đồng thời, xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị ban thường vụ cấp ủy thông qua ở bước 1 hoặc có thể giới thiệu nhân sự khác nhưng phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý từ 30% tổng số đại biểu có mặt trở lên và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 10-15% so với tổng số cấp ủy viên được phân bố theo quy định).

Trường hợp cuối danh sách giới thiệu có nhiều người có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các trường hợp được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu ở bước sau.

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn ở bước 3 là mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu ở bước 2 hoặc có thể giới thiệu nhân sự khác nhưng phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu có mặt và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 10-15% so với tổng số cấp ủy viên được phân bổ theo quy định).

Trường hợp cuối danh sách giới thiệu có nhiều người có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các trường hợp được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu ở bước sau.

Ở bước 4, đối với nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy phải bắt buộc tiến hành khảo sát, đánh giá nhân sự về phẩm chất đạo đức, lối sống và uy tín; năng lực, thành tích và sản phẩm công tác nổi trội đối với nhân sự được giới thiệu. Tiếp đến tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy lần 2 bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị ban chấp hành Đảng bộ lần 2.

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy ở bước này là mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị Ban chấp hành giới thiệu ở bước 3.

Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu được triệu tập và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 10-15% so với tổng số cấp ủy viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp cuối danh sách giới thiệu có nhiều người có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các nhân sự được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu ở bước sau.

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn ở bước 5 là mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị ban thường vụ cấp ủy thông qua ở bước 4.

Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu được triệu tập và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 10-15% so với tổng số cấp ủy viên được phân bổ theo quy định).

Trường hợp có 2 người trở lên cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì lựa chọn nhân sự do người đứng đầu cấp ủy giới thiệu (kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị).

Đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở kéo dài không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31/8/2020.

Đại hội đại biểu Đảng bộ trực thuộc Trung ương không quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31/10/2020.

Thời gian họp trù bị đại hội cấp huyện và tương đương trở lên không quá 1/2 ngày. Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với đảng bộ cấp cơ sở vào đầu quý 1/2020; cấp huyện và tương đương vào đầu quý 1/2020; đối với đảng bộ trực thuộc Trung ương vào đầu quý 3/2020.

Tin mới