mask

Quyết liệt sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại đề nghị năm 2018, ngành Nội vụ tỉnh cần tập trung thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Chiều 16/1, Sở Nội vụ tổ chức tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu

Năm 2017, ngành Nội vụ Nghệ An đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ thường xuyên cũng như nhiệm vụ đột xuất được cấp trên giao. Một số kết quả nổi bật rõ nét đó là: ngành đã tham mưu cho chính quyền các cấp kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thành phố, thị xã theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh Thanh Lê
Toàn ngành đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Sau 3 năm thực hiện, Nghệ An giảm được 3,31% công chức, 1,71% viên chức.
Ngành cũng đã tập trung thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm. Đến nay, 55/55 cơ quan, đơn vị đã được phê duyệt.

Công tác địa giới hành chính được tham mưu thực hiện kịp thời, có hiệu quả, không để xảy ra điểm nóng. Công tác giải quyết tranh chấp địa giới hành chính được thực hiện quyết liệt. Hiện nay các tuyến tranh chấp đã giải quyết xong, đạt 100%.

Ngành cũng đã chủ động nắm bắt tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu, phối hợp giải quyết các vụ việc vi phạm đúng quy định pháp luật. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh...

Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh cho biết năm 2018, Sở Nội vụ tham mưu cho Ban Thường vụ thí điểm công tác CCHC tại 7 cơ quan. Ảnh Thanh Lê
Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh cho biết năm 2018, Sở Nội vụ tham mưu cho Ban Thường vụ thí điểm công tác cải cách hành chính tại 7 cơ quan. Ảnh Thanh Lê

Bên cạnh kết quả, tiến bộ đã đạt được, tuy nhiên theo Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh, công tác cải cách hành chính (CCHC) mặc dù có nhiều chuyển biến nhưng còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu chung.

"Công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do vậy, cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác này, để cải cách hành chính thực sự là giải pháp đột phá, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, phát triển bền vững” - Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh.

Người đứng đầu ngành Nội vụ tỉnh cũng đánh giá, tổ chức bộ máy hành chính vẫn có chỗ còn cồng kềnh; cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập chưa được đổi mới; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa được đánh giá chính xác và chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Cùng đó, việc xây dựng, ban hành một số văn bản, đề án còn chậm; chưa kịp thời tiến hành đánh giá kết quả cải cách chế độ công vụ, công chức. Tình trạng quan liêu, hách dịch, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa được khắc phục. Đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công vụ còn có những biểu hiện vi phạm, chưa được chấn chỉnh kịp thời.

Để khắc phục những tồn tại trên, theo đồng chí Đậu Văn Thanh năm 2018, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ còn tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thí điểm tập trung chỉ đạo công tác CCHC tại 7 cơ quan đó là: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài Chính, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng UBND TP. Vinh.

Quyết liệt tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy

Về nhiệm vụ năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại yêu cầu, trên cơ sở các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) gồm: Nghị quyết 18-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ngành cần tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Lê Đình Lý- Phó Giám đốc Sở Nội vụ.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý. Ảnh Thanh Lê

Đồng thời, ngành cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tham mưu quản lý chặt chẽ biên chế công chức, viên chức; tham mưu cho lãnh đạo các cấp tập trung triển khai đồng bộ tất cả các nội dung trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Song song với đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu trong năm 2018, ngành Nội vụ cần tập trung tham mưu thực hiện tốt cải cách, tăng cường giải quyết thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; vận hành có hiệu quả phần mềm giải quyết thủ tục hành chính một cửa của tỉnh; phần mềm quản lý điều hành I-Ofice; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; tạo được những chuyển biến rõ rệt, tích cực để nâng cao hiệu quả, hiệu lực, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Thanh Lê
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Thanh Lê

Đồng chí Lê Xuân Đại cũng yêu cầu ngành tiếp tục thực hiện Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh giản biên chế đã được phê duyệt ở tất cả các cơ quan, đơn vị; tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Chỉ thị 26/CT-TTg và Chỉ thị 17-CT/TU; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực trong công tác tổ chức cán bộ, nhất là trong công tác quy hoạch, tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

Mặt khác, ngành Nội vụ cần nghiên cứu đổi mới quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm; hoàn thiện chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó, ngành Nội vụ phải tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức làm công tác tổ chức nhà nước ở các cấp, các ngành vừa hồng, vừa chuyên, có tâm, có tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo;...

Tin mới