mask

Quỳnh Lưu, Anh Sơn: Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND huyện bầu

(Baonghean.vn) - Ngày 19/12, HĐND huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2016 - 2021 và HĐND huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2016- 2021 đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.
Các đại biểu HĐND huyện Quỳnh Lưu biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu, nhiệm kỳ 2016-2021
Các đại biểu HĐND huyện Quỳnh Lưu biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Lê Nhung 

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Quỳnh Lưu khóa XIX diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/12/2018. Trong ngày 19/12, HĐND huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu.

Căn cứ Nghị quyết số 85/2014/QH13, ngày 28/11/2014 của Quốc hội, huyện Quỳnh Lưu có 22 vị thuộc diện được lấy phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, căn cứ Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14, ngày 2/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 4 vị  mặc dù do HĐND huyện bầu nhưng thời gian đảm nhận chức vụ hiện tại liên tục chưa đủ 9 tháng, tính đến thời điểm tổ chức kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm nên không thuộc diện được lấy phiếu lần này.

Trên cơ sở kết quả phiếu bầu, HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:

1. Ông Lê Xuân Kiên - Phó chủ tịch HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu, chiếm 97,3% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 1 phiếu, chiếm 2,7% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND

2. Ông Tô Văn Thu – Phó chủ tịch HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu, chiếm 86,5% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu, chiếm 13,5% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND

3. Bà Hồ Thị Thanh – Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND

Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu, chiếm 73% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu, chiếm 21,6% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu, chiếm 5,4% tổng số đại biểu HĐND

4. Ông Hồ Sỹ Nguyệt – Trưởng ban pháp chế HĐND

Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu, chiếm 75,7% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu, chiếm 24,3% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND

5. Ông Hồ Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu, chiếm 67,6% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu, chiếm 32,4% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND

6. Ông Đặng Ngọc Bình – Phó Chủ tịch UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu, chiếm 70,3% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu, chiếm 29,7% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND

7. Ông Nguyễn Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu, chiếm 78,4% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu, chiếm 21,6% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND

8. Ông Tạ Đình Tuấn - Ủy viên ủy ban nhân dân

Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu, chiếm 64,9% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu, chiếm 32,4% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm 2,7% tổng số đại biểu HĐND

9. Ông Trần Vũ Hải - Ủy viên ủy ban nhân dân

Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu, chiếm 59,5% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu, chiếm 40,5% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND

10. Ông Nguyễn Sơn Hà - Ủy viên ủy ban nhân dân

Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu, chiếm 54,1% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu, chiếm 40,5% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu, chiếm 5,4% tổng số đại biểu HĐND

11. Ông Nguyễn Văn Phú - Ủy viên ủy ban nhân dân

Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu, chiếm 73% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu, chiếm 27% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND

12. Ông Hoàng Quốc Hoàn - Ủy viên ủy ban nhân dân

Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu, chiếm 56,8% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu, chiếm 40,5% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm 2,7% tổng số đại biểu HĐND

13. Ông Hồ Hữu Hưng - Ủy viên ủy ban nhân dân

Số phiếu tín nhiệm cao: 14 phiếu, chiếm 37,8% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu, chiếm 54,1% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu, chiếm 8,1% tổng số đại biểu HĐND

14. Ông Hồ Anh Thắng - Ủy viên ủy ban nhân dân

Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu, chiếm 75,7% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu, chiếm 24,3% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND

15. Ông Đào Xuân Sơn - Ủy viên ủy ban nhân dân

Số phiếu tín nhiệm cao: 15 phiếu, chiếm 40,5% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu, chiếm 37,9% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 8 phiếu, chiếm 21,6% tổng số đại biểu HĐND

16. Ông Đậu Đức Năm - Ủy viên ủy ban nhân dân

Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu, chiếm 59,5% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu, chiếm 29,7% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu, chiếm 10,8% tổng số đại biểu HĐND

17. Ông Võ Minh Kỳ - Ủy viên ủy ban nhân dân

Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu, chiếm 62,2% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu, chiếm 29,7% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu, chiếm 8,1% tổng số đại biểu HĐND

18. Ông Hồ Thế Thành - Ủy viên ủy ban nhân dân

Số phiếu tín nhiệm cao: 9 phiếu, chiếm 24,3% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu, chiếm 56,8% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 7 phiếu, chiếm 18,9% tổng số đại biểu HĐND.

Tại kỳ họp lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021, căn cứ Nghị quyết số 85/2014/QH13, ngày 28/11/2014 của Quốc hội, huyện Anh Sơn tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện Anh Sơn khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:

1. Ông Đặng Thanh Tùng - Chủ tịch HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu, chiếm 97,3% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 1 phiếu, chiếm 2,7% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND

2. Ông Đậu Văn Thông - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu, chiếm 94,7% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 2 phiếu, chiếm 5,3% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND

3. Ông Nguyễn Hồng Phi - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu, chiếm 78,9% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu, chiếm 18,4% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND

4. Ông Ngô Đình Hùng - Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu, chiếm 81,6% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu, chiếm 15,8% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND

5. Ông Nguyễn Khắc Xuân - Trưởng ban KTXH, HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu, chiếm 68,4% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm:  10 phiếu, chiếm 26,3% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm 2,63% tổng số đại biểu HĐND

6. Ông Nguyễn Hữu Sáng - Chủ tịch UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu, chiếm 100% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND

7. Ông Đặng Xuân Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu, chiếm 89,4% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 3 phiếu, chiếm 7,9% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm 2,63% tổng số đại biểu HĐND

8. Ông Hoàng Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu, chiếm 66% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu, chiếm 28,9% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm 2,63% tổng số đại biểu HĐND

9. Ông Nguyễn Hồng Tuyến - Ủy viên ủy ban nhân dân, Trưởng công an huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu, chiếm 76,3% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu, chiếm 21% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm 2,63% tổng số đại biểu HĐND

10. Ông Phạm Đình Đức - Ủy viên ủy ban nhân dân, Trưởng phòng nội vụ

Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu, chiếm 82% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu, chiếm 16,8% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm 2,63% tổng số đại biểu HĐND

11. Ông Nguyễn Văn Ba - Ủy viên ủy ban nhân dân, Chánh thanh tra huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu, chiếm 63,2% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu, chiếm 36,8% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND

12. Ông Nguyễn Hữu Cường - Ủy viên ủy ban nhân dân, Trưởng phòng TC- KH huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu, chiếm 79% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu, chiếm 21% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND

13. Bà Nguyễn Thị Thúy An - Ủy viên ủy ban nhân dân, trưởng phòng Dân tộc huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 12 phiếu, chiếm 31,5% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu, chiếm 60,5% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu, chiếm 7,9% tổng số đại biểu HĐND

14. Ông Nguyễn Sỹ Tưởng - Ủy viên ủy ban nhân dân, Trưởng phòng văn VH- TT huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu, chiếm 58% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu, chiếm 39,4% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm 2,63% tổng số đại biểu HĐND

15. Ông Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên ủy ban nhân dân, trưởng phòng LĐTBXH huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu, chiếm 58% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu, chiếm 36,7% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu, chiếm 5,3% tổng số đại biểu HĐND

16. Ông Võ Trọng Dũng - Ủy viên ủy ban nhân dân, trưởng phòng y tế huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 15 phiếu, chiếm 39,4% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu, chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu, chiếm 10,6% tổng số đại biểu HĐND

17. Ông Nguyễn Trần Chương - Ủy viên ủy ban nhân dân, Trưởng phòng tư pháp huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu, chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu, chiếm 44,7% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu, chiếm 5,3% tổng số đại biểu HĐND

18. Ông Nguyễn Công Thắng - Ủy viên ủy ban nhân dân, Trưởng phòng KT- HT huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu, chiếm 71% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu, chiếm 26,3% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm 2,63% tổng số đại biểu HĐND

 

Tin mới