mask

Rà soát quy trình phê duyệt giá đất trên địa bàn tỉnh

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, cử tri một số địa phương kiến nghị cần rà soát lại quy trình phê duyệt giá đất trên địa bàn tỉnh. Vì trên thực tế khi phường, xã đề xuất giá đất để khai thác quỹ đất, hoặc thực hiện bồi thường GPMB phải chờ đợi rất lâu, có khi kéo dài đến 6 tháng, rất mất thời gian.

Vấn đề này ngành chức năng trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

ảnh tư liệu, minh họa
ảnh tư liệu, minh họa

Trong thời gian qua, mặc dù khối lượng công việc xác định giá đất trên toàn tỉnh rất lớn nhưng khi nhận được hồ sơ đề nghị xác định giá của UBND các huyện, thành, thị cũng như của các nhà đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kịp thời thuê đơn vị tư vấn xác định giá để trình Hội đồng thẩm định giá thẩm định trước khi UBND tỉnh phê duyệt quyết định giá cụ thể giải quyết kịp thời các công việc tác hành chính về đất đai.

Thi công dự án hào thành cổ Vinh, ảnh minh họa ( Trân Châu)
Thi công dự án hào thành cổ Vinh, ảnh minh họa (Trân Châu)

Để đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính, sau khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, theo đó đã ủy quyền cho UBND cấp huyện xác định giá đất cụ thể đối với các trường hợp sau:

- Giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; 

- Giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đối với các trường hợp:

+ Mức giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đối với loại đất nông nghiệp có mức giá không cao hơn mức giá trong Bảng giá đất nhân với hệ số k do UBND tỉnh ban hành hàng năm;

+ Mức giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đối với loại đất ở có mức giá không vượt quá 10% so với mức giá trong Bảng giá đất nhân với hệ số k do UBND tỉnh ban hành hàng năm.

PV (TH)

Tin mới