mask

Sẽ kiểm tra một số dự án, công trình gây thất thoát, lãng phí

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ triển khai nắm thông tin để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kế hoạch kiểm tra một số dự án, công trình gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước, được dư luận xã hội, báo chí phản ánh. 

Ngay từ đầu năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo cán bộ, công chức bám sát địa bàn, cơ sở; thông tin kịp thời cho Thường trực, BTV Tỉnh ủy các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2017, Ban Nội chính đã phối hợp và tham mưu được 16 báo cáo cho BTV Tỉnh ủy; tham mưu ban hành Kế hoạch 60-KH/TU ngày 27/3/2017 thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Một buổi giao ban của Khối Nội chính. Ảnh:
Một buổi giao ban của Khối Nội chính. Ảnh: Lê Thủy

Tham mưu ban hành Chỉ thị 10-CT/TU ngày 13/4/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh; Chủ trì, phối hợp đề xuất tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các ngành chức năng xử lý, giải quyết 46 vụ án, vụ việc.

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cũng như hoạt động của các cơ quan trong khối nội chính.

Kết quả đã tiến hành các cuộc Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị và Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 19/06/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng và rà soát các kết luận thanh tra, kiến nghị của kiểm toán nhà nước tại huyện Kỳ Sơn, thị xã Cửa Lò.

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU về việc "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới" và Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020" tại huyện Thanh Chương, Con Cuông, Diễn Châu.

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp uỷ, chính quyền trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai; rà soát các kết luận thanh tra và kiến nghị của kiểm toán nhà nước tại huyện Tân Kỳ...

Trong 9 tháng đầu năm Ban Nội chính đã tiếp nhận 169 đơn (trong đó đã xử lý 158 đơn; đang xử lý 11 đơn); báo cáo, đề xuất Thường trực Tỉnh uỷ hướng chỉ đạo xử lý 20 đơn. Tổng hợp thông tin báo chí phản ánh liên quan đến công tác nội chính và PCTN và ban hành 19 văn bản kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết.

Thành lập các tổ công tác, nắm tình hình và hướng dẫn công tác tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy về công tác nội chính và PCTN của văn phòng cấp ủy các huyện; thảm định 03 Chỉ thị, 02 báo cáo liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; triển khai chương trình phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Phát huy kết quả đạt được, 3 tháng cuối năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tiếp tục rà soát, nắm tình hình liên quan đến công tác nội chính, đặc biệt là trên các lĩnh vực an ninh biên giới, tuyến biển, tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh mạng... để tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Tập trung tổ chức triển khai các đoàn kiểm tra theo kế hoạch; Tham mưu rà soát các kết luận thanh tra, kiến nghị của kiểm toán Nhà nước trong năm 2015, 2016; Triển khai nắm thông tin để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kế hoạch kiểm tra một số dự án, công trình gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước, được dư luận xã hội, báo chí phản ánh. Tập trung theo dõi, đôn đốc giải quyết các vụ án, vụ việc do Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo. Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến.

Lê Thủy

(Ban Nội chính Tỉnh ủy)

Tin mới