Sửa đổi, bổ sung tổ chức bộ máy Ban Nội chính Trung ương

Chủ tịch nước giao Ban Nội chính TƯ khẩn trương hoàn thành đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban, trong đó có việc tổ chức lại Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ.
Sáng 15/9, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ (Ban chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 6.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Ban Nội chính TƯ và các cơ quan chủ trì xây dựng đề án, báo cáo tổng hợp đầy đủ ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo để nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện văn bản.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ chủ trì phiên họp
Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ chủ trì phiên họp
Chủ tịch nước giao Ban Nội chính TƯ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo, chỉnh lý, hoàn thiện quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ 2016-2021 để ban hành. Cùng với đó, phải khẩn trương hoàn thành đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính TƯ, trong đó có việc tổ chức lại Văn phòng Ban chỉ đạo cho phù hợp, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Đồng thời chỉ đạo xây dựng đề án kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ban Thư ký bảo đảm đủ điều kiện thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo từ nay đến hết nhiệm kỳ. Đặc biệt là tham gia tổng kết toàn diện việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp giai đoạn sau năm 2020.

Chủ tịch nước đánh giá cao Quân ủy TƯ đã tích cực chỉ đạo việc đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội theo tinh thần cải cách tư pháp và quy định của Hiến pháp, pháp luật. Ông đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ban chỉ đạo để hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả nghiên cứu, đề xuất của TAND Tối cao trong Đề án “Đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính”. Đây là vấn đề mới, cần tiếp tục mở rộng phạm vi thí điểm để có thời gian nghiên cứu, kiểm chứng để có cơ sở đề xuất việc xây dựng chính sách, pháp luật về vấn đề này.

Không chịu bất cứ áp lực nào, không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai

Qua tổng hợp của Ban Nội chính, hoạt động của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp ở các địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng, được duy trì thường xuyên, kịp thời chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương của TƯ về công tác cải cách tư pháp.

Mối quan hệ giữa các cơ quan điều tra, kiểm sát, tòa án, tư pháp, thi hành án có nhiều chuyển biến, kịp thời tham mưu với cấp ủy chỉ đạo xử lý nhiều vấn đề, vụ việc theo thẩm quyền.

Hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều đổi mới, chất lượng công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử được nâng lên. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, nhất là các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án trọng điểm, các vụ án còn tồn đọng để giải quyết dứt điểm.

Đề cao tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý nghiêm minh, rõ đến đâu xử lý đến đó, không để kéo dài, không chịu bất cứ áp lực nào, không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai.

Chú trọng khâu phát hiện án kinh tế, tham nhũng, cũng như các biện pháp thu hồi tài sản bị thất thoát, tài sản bị các đối tượng tham nhũng chiếm đoạt. Tập trung chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc, trong đó có việc giải quyết các vụ án hành chính, công tác thi tuyển, bổ nhiệm, tái bổ nhiệm thẩm phán còn chậm dẫn tới tình trạng gây quá tải và áp lực công việc cho các tòa án địa phương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cơ quan có thẩm quyền ở TƯ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc tại địa phương; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo đúng đường lối của Đảng. 

Tin mới