Sửa đổi đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả

(Baonghean.vn) - Ngày 9/3/2017, UBND tỉnh có quyết định (số 35/2017/QĐ-UBND) về việc sửa đổi bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 64/2014/QD-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. Nội dung quyết định như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

- Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 406/STC.QLG&CS ngày 2/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 6, 7, 8, 11, 12, 40 mục III Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 như sau:

Mục III - Cây trồng lâu năm:

Khoản 6: Chanh, na, ổi, khế, bưởi, chay, thị, xoài, hồng...

- Còn nhỏ di chuyển được: 25.000 đồng/cây

- Chưa có thu hoạch nhưng không di chuyển được: 100.000 đồng/cây

- Đã thu hoạch: 200.000 đồng/cây

- Cây trồng từ 30 năm trở lên có thu hoạch: 250.000 đồng/cây

Khoản 7:  Bồ kết, trần bì, cọ, kè, trứng gà...

- Còn nhỏ di chuyển được: 20.000 đồng/cây

- Chưa có thu hoạch nhưng không di chuyển được: 80.000 đồng/cây

- Đã thu hoạch từ 1 - 3 năm: 150.000 đồng/cây

- Đã thu hoạch 4 năm trở lên: 200.000 đồng/cây

Khoản 8: Nhãn, vải thiều

- Mới trồng (dưới 2 tháng): 40.000 đồng/cây

- Chưa thu hoạch, không di chuyển được (dưới 1 năm): 170.000 đồng/cây

- Đã thu hoạch < 5 năm: 250.000>

- Đã thu hoạch 5 năm trở lên: 400.000 đồng/cây

Khoản 11: Cau

- Có thể di chuyển được: 35.000 đồng/cây

- Có quả từ 1 - 3 năm: 150.000 đồng/cây

- Có quả từ 4 năm trở lên: 250.000 đồng/cây

Khoản 12: Mít

- Có thể di chuyển được: 10.000 đồng/cây

- Không thể di chuyển được: 100.000 đồng/cây

- Có quả từ 1 - 3 năm: 200.000 đồng/cây

- Có quả từ 4 năm trở lên: 500.000 đồng/cây

- Mít có quả, đường kính > 40cm: 700.000 đồng/cây

Khoản 40: Cây Sở trồng 7 năm trở lên đã có thu hoạch: 250.000 đồng/cây

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kế từ ngày 20 tháng 3 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                             KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Viết Hồng

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới