#cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác.

1 kết quả