mask

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị  26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai nghiêm túc việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại đơn vị mình; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị, cá nhân làm tốt, biểu dương, nhân rộng đồng thời kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm để có biện pháp xử lý nghiêm khắc nhằm răn đe, phòng ngừa; Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, đảm bảo các quy định pháp luật của cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nội dung về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đối với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị xã:

Thường xuyên quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 26/CT-TTg nói trên và các văn bản liên quan của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị. Quán triệt, triển khai với cán bộ, công chức, viên chức người lao động về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc.

Cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên (Thời gian thực hiện Quý 1/2017)…

Thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng, trình độ của cán bộ, công chức; sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động; thực hiện tinh giản số cán bộ, công chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC; Xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng, áp dụng các dịch vụ công mức độ cao (mức 3, mức 4); Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư để đi vào hoạt động (vào ngày 1/1/2017).

Rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền; xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời các nội dung được lấy ý kiến; hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải đầỵ đủ thủ tục, nội dung; không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đúng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát từ nhân dân; về văn hóa công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

Tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; Thực hiện nghiêm túc công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ; Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; không được sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được đánh bạc dưới mọi hình thức; Không được lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp; Cán bộ, công chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải chịu hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

UBND Tỉnh

Tin mới