mask

Tạo sức bật mới, đưa Nghệ An phát triển đúng với vai trò là tỉnh trung tâm vùng Bắc Trung bộ

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Tại phiên họp ngày 21/3/2019, sau khi nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 (viết tắt là Nghị quyết 26), ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận:

Toàn cảnh phiên làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, ngày 21/3/2019. Ảnh tư liệu
Toàn cảnh phiên làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, ngày 21/3/2019.

1. Kết quả đạt được:

Thời gian qua, nhất là 5 năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An đã nỗ lực vượt khó, phấn đấu vươn lên với quyết tâm cao; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đạt nhiều kết quả toàn diện, nổi bật. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, tổng sản phẩm (GRDP) 5 năm 2014 - 2018 tăng bình quân 8,0%; năm 2018 so với năm 2013 quy mô kinh tế cao gấp 1,44 lần, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,57.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỉ trọng nông, lâm, ngư nghiệp giảm còn 20,50%, tỉ trọng dịch vụ tăng nhanh. Thu ngân sách năm 2018 đạt 14.052 tỉ đồng, tăng 1,74 lần so với năm 2013. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, toàn tỉnh có 218/431 xã đạt chuẩn nông thôn mới (50,58%).

Cơ cấu kinh tế Nghệ An chuyển dịch đúng hướng. Ảnh tư liệu
Cơ cấu kinh tế Nghệ An chuyển dịch đúng hướng. Ảnh tư liệu

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ nét; thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực về số lượng, quy mô và chất lượng dự án. Khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam của tỉnh phát triển đúng định hướng, tạo động lực và tác động manh đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Kinh tế biển phát triển tốt; khu vực miền Tây phát triển khá; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản được tăng cường.

Văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Giáo dục và đào tạo tiếp tục khẳng định được vị trí tốp đầu cả nước. Y tế phát triển đồng đều ở các tuyến, xã hội hóa y tế có tiến bộ tích cực. Công tác giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Bảo đảm quốc phòng, bảo vệ vững chắc biên giới, biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Quan hệ đối ngoại, hội nhập phát triển ngày càng được mở rộng và nâng cao hiệu quả.

Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh tư liệu
Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh tư liệu

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Tính đoàn kết, thống nhất, hợp tác, trách nhiệm trong cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị các cấp được phát huy, tạo được niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân.

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân:

Một số mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đến năm 2020 khó hoàn thành; như tốc độ tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người, thu ngân sách. Thành phố Vinh phát triển chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng. Kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, nhất là khu vực miền Tây. Một số vấn đề xã hội giải quyết còn chậm. Tình hình an ninh, trật tự có nơi, có lĩnh vực còn tiềm ẩn phức tạp. Năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng trong một số lĩnh vực hiệu quả còn thấp.

Tạo sức bật mới, đưa Nghệ An phát triển đúng với vai trò là tỉnh trung tâm vùng Bắc Trung bộ ảnh 5
Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa Chi cục Thuế thành phố Vinh. Ảnh tư liệu

Nguyên nhân chủ yếu là: Một số chỉ tiêu đề ra quá cao, thiếu tính thực tiễn, khó khả thi. Trong lãnh đạo, chỉ đạo còn thiếu sự đột phá, nhất là về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực; chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của tỉnh về đất đai, con người; chưa có những dự án đầu tư lớn mang tính động lực, đột phá trên địa bàn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trên một số lĩnh vực của các cấp, các ngành chưa thật quyết liệt, thiếu chủ động, sáng tạo; công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ chưa chặt chẽ... Một số cơ quan Trung ương chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chưa tốt với địa phương triển khai, cụ thể hóa nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết 26.

3. Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 26 trong thời gian tới:

Từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Tỉnh ủy Nghệ An, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy có liên quan tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết 26 đã xác định; tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

3.1. Nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò của tỉnh Nghệ An trong khu vực Bắc Trung bộ và cả nước, trách nhiệm đối với quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và con người; thể hiện khát vọng, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ hơn, nỗ lực cao hơn, tạo sức bật mới, khắc phục khó khăn, trở ngại, phát triển đúng với vai trò là tỉnh trung tâm vùng Bắc Trung bộ.

Tạo sức bật mới, đưa Nghệ An phát triển đúng với vai trò là tỉnh trung tâm vùng Bắc Trung bộ ảnh 6
Thành phố Vinh. Ảnh tư liệu

3.2. Tập trung xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch 5 năm; bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách để đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp nhằm phát huy mọi khả năng, huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế tạo chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện tốt chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng. Tập trung phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao. Làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường, đất đai, trật tự xây dựng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.

3.3. Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển thành phố Vinh toàn diện, hiện đại, sớm trở thành đô thị thông minh, đầu tàu tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ. Tạo sự liên kết chặt chẽ, hiệu quả để phát triển vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh và Bắc Nghệ An - Nam Thanh Hóa.

Tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển miền Tây Nghệ An.

Tạo sức bật mới, đưa Nghệ An phát triển đúng với vai trò là tỉnh trung tâm vùng Bắc Trung bộ ảnh 7
Nghệ An cần quan tâm các chính sách hỗ trợ phát triển miền Tây. Ảnh tư liệu

Nghiên cứu việc bổ sung Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An vào nhóm các khu kinh tế ven biển trọng điểm; điều chỉnh khu bến cảng chuyên dùng Đông Hồi thành khu bến cảng tổng hợp.

Tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Nghệ An thu hút đầu tư những dự án lớn, định hướng công nghệ cao nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Hỗ trợ đầu tư Khu Di tích Kim Liên, trước mắt là Dự án Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số hạng mục thiết yếu của Dự án Bảo tồn và Phát huy giá trị Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh.

3.4. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Giữ vững chủ quyền biên giới, biển, đảo; phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Cán bộ xã Châu Cường (Quỳ Hợp) khảo sát giống lúa mới của bà con nông dân. Ảnh tư liệu
Cán bộ xã Châu Cường (Quỳ Hợp) khảo sát giống lúa mới của bà con nông dân. Ảnh tư liệu

3.5. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng bộ.

3.6. Bộ Chính trị cơ bản đồng ý với các kiến nghị của Tỉnh ủy Nghệ An, sẽ tiến hành tổng kết Nghị quyết 26 vào cuối năm 2023. Giao các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện để hoàn thành thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết 26 và những nhiệm vụ nêu trên.

Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì và phối hợp với các ban đảng Trung ương theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Nghị quyết; giúp Ban Bí thư định kỳ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Nghị quyết 26 và Thông báo kết luận này; định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện.

T/M Bộ Chính trị

Trần Quốc Vượng

Tin mới