mask

Tập trung tuyên truyền thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025

(Baonghean.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU về tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh tập trung tuyên truyền thành tựu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, phân tích sâu sắc bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn 05 năm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

Tập trung tuyên truyền thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 ảnh 1
Thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, ổn định đời sống người dân được Chính phủ chỉ đạo triển khai quyết liệt. Ảnh tư liệu

Quán triệt quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, 12 nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kết luận Hội nghị Trung ương 3 và Nghị quyết số 16/2021/QH15 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, chú trọng những giải pháp cấp bách trước mắt vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sức khỏe, tính mạng của Nhân dân và an sinh xã hội. Phân tích cơ sở khoa học và thực tiễn đề ra các định hướng, chỉ tiêu, giải pháp trong công tác tài chính - ngân sách quốc gia thời gian tới nhằm bảo đảm huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả tổng thể các nguồn lực.

Tuyên truyền quan điểm, mục tiêu và 05 giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Chú trọng nhóm giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm, cụ thể hóa trách nhiệm trong đầu tư công; giải pháp loại bỏ những dự án chưa thật sự cần thiết, cấp bách, kém hiệu quả; giải pháp tháo gỡ mọi phát sinh gây ách tắc, cản trở các hoạt động đầu tư công, giải pháp thực hiện các biện pháp chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư công,... bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiện đại.

Phản ánh tình hình triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3 và các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của Quốc hội khóa XV, chú trọng tuyên truyền chương trình hành động, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân thực hiện các mục tiêu đã đề ra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Tập trung tuyên truyền thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 ảnh 2
Hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Nhà máy tại Khu công nghiệp Nam Cấm. Ảnh tư liệu

Tuyên truyền bước tiến trong hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực...

Biểu dương sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 30/2001/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 86/NQ-TW, ngày 06/8/2021 của Chính phủ... tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất và công tác trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Đồng thời, lên án mạnh mẽ các hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, làm thất thoát nguồn vốn Nhà nước, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyến hóa" trong nội bộ... gây hậu quả xấu, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh. Đấu tranh, phản bác kịp thời các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và tình hình kinh tế - xã hội nước ta.

Thông qua tuyên truyền, cổ vũ hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp phát huy nội lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, thách thức, nhất là trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận Hội nghị Trung ương 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ nhất thông qua ngay từ năm đầu thực hiện./.

Tin mới