mask

Thành phố Vinh quán triệt quy định của Bộ Chính trị về chống chạy chức, chạy quyền

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Quốc Khánh nhấn mạnh, đây là “kim chỉ nam” để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để thực hiện mục tiêu cao cả của Đảng, trở thành điểm tựa tin cậy của nhân dân.
Sáng 28/11, Ban Thường vụ Thành ủy Vinh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Khánh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các ban, ngành và hơn 400 cán bộ chủ trì của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thành phố. Ảnh: Thanh Quỳnh
Sáng 28/11, Ban Thường vụ Thành ủy Vinh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Khánh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các ban, ngành và hơn 400 cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị của thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các đại biểu được quán triệt các nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), trong đó, trọng tâm là Dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược kinh tế - xã hội (2011-2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ khóa XII và  tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 - 2020 và một số vấn đề quan trọng khác...

Tham gia quán triệt tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Khánh nhấn mạnh, đây là những nội dung thể hiện quan điểm chỉ đạo, định hướng về tiếp tục đổi mới và xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá chiến lược của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015 - 2020 và là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, các nội dung của Hội nghị Trung ương lần thứ 11 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 cũng như cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Trần Quốc Khánh quán triệt Nghị quyết tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Quốc Khánh quán triệt các nội dung tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đối với Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền, đồng chí Trần Quốc Khánh nhấn mạnh, đây  là sản phẩm trí tuệ, là quyết tâm chính trị, là sự tiếp nối tư tưởng chỉ đạo về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền của Đảng ta, nhất là trong bối cảnh đang chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thực tiễn cho thấy, công tác cán bộ qua thực tiễn ngày càng thấy quan trọng, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là gốc của mọi công việc, then chốt của then chốt. Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ cán bộ các cấp có bước trưởng thành, phát triển nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, công tác cán bộ vẫn còn hạn chế, bất cập, trong đó nổi lên tình trạng bổ nhiệm không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, xảy ra ở một số nơi gây bức xúc trong Đảng và xã hội.

Do đó, việc triển khai có hiệu quả Quy định 205-QĐ/TW sẽ kiểm soát có hiệu quả hiện tượng lạm dụng quyền lực và chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ, góp phần thiết thực vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để thực hiện mục tiêu cao cả của Đảng, đưa đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có uy tín, năng lực, nhiệt huyết
Xây dựng đội ngũ cán bộ có uy tín, năng lực, nhiệt huyết là một trong những mục tiêu lâu dài mà Quy định 205/QĐ/TW của Bộ Chính trị hướng đến. Ảnh minh họa: Thanh Lê

Sau hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng cần tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Quy định 205/QĐ/TW một cách nghiêm túc và thực sự có hiệu quả. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, quyết tâm chính trị cao để thực hiện tốt chủ trương này của Đảng.

Đối với công tác tuyên truyền, cần tập trung làm rõ nội dung Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị; việc tuyên truyền, phổ biến cần thực hiện theo phương pháp giúp cho cán bộ, đảng viên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và đi vào cuộc sống nhanh nhất, hiệu quả nhất.  

Tin mới