mask

Thảo luận Văn kiện, thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(Baonghean.vn) - Ngày 28/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận các Văn kiện Đại hội XIII và nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tin mới