Thông báo bổ sung đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN và mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2018

(Baonghean) - Thông báo bổ sung đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN và mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2018

BHXH tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 2102/BHXH-QLT ngày 21/12/2017 gửi Thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động về việc thông báo bổ sung đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN và mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2018.

Theo đó, để các đơn vị kịp thời nắm bắt và thực hiện theo đúng quy định Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014; Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ về việc Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, BHXH tỉnh Nghệ An đã thông báo bổ sung đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN và mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2018 như sau:

1. Bổ sung đối tượng đóng BHXH bắt buộc, gồm:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

- Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

2. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động là mức lương, phụ cấp lương theo Quy định tại Khoản 1; Điểm a, Khoản 2 và Điểm a, Khoản 3, Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ.

3. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng và trả lương cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường và công việc giản đơn nhất, cụ thể:

a) Mức 3.090.000 đồng/tháng/người áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Thành phố Vinh (vùng III).

b) Mức 2.760.000 đồng/tháng/người áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện, thị xã thuộc tỉnh Nghệ An (vùng IV).

c) Đối với người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017, thì tiền lương ghi trên hợp đồng lao động thấp nhất phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng nêu tại khoản a, khoản b mục này.

4. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại địa bàn đó.

a) Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó. Đối với doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

b) Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

c) Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

BHXH Nghệ An

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới