Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác bảo vệ di sản văn hóa Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

(Baonghean.vn) - Để bảo tồn, phát huy các giá trị của di sản văn hóa Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có các biện pháp bảo vệ, phát huy giá trị của di sản, đồng thời giao các cơ quan có thẩm quyền xem xét, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo.
Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ 4 năm 2018. Ảnh tư liệu
Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ 4 năm 2018. Ảnh tư liệu
Ngày 30/7/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 1003/TTg-KGVX về việc thực hiện công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh (được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ tháng 11/2014).
Theo Công văn số 1003, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An và UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ động cân đối nguồn ngân sách địa phương hằng năm và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện việc bảo vệ, phát huy giá trị của di sản Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh theo quy định của pháp luật.
Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ, phát huy giá trị của di sản Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh theo Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.
Chủ trì phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Chương trình bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại của Việt Nam, trong đó có Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh theo đúng quy định của pháp luật. Trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo.

Khẩn trương nghiên cứu, rà soát, đề xuất điều chỉnh bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, chính sách về bảo vệ, quản lý và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại của Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Một tiết mục dân ca được sân khấu hóa. Ảnh tư liệu
Một tiết mục dân ca được sân khấu hóa. Ảnh tư liệu
Chủ trương này của Thủ tướng Chính phủ là thêm bước đi nhằm thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với cộng đồng quốc tế đối với những di sản được UNESCO vinh danh nói chung; làm tốt công tác bảo vệ và phát huy giá trị Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh nói riêng trong đời sống đương đại; nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ, thực hành và trao truyền Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh trong cộng đồng. Từng bước phát huy giá trị của Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh trở thành một sản phẩm văn hóa đặc trưng để phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Trước đó, ngày 26/6/2020, UBND tỉnh Nghệ An có Tờ trình số 4066/TTr-UBND đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Tin mới