Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư về xây dựng quan hệ lao động trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.
Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam thăm hỏi tình hình sản xuất tại các công ty -Ảnh minh họa
Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi tình hình sản xuất tại các công ty ở Khu Kinh tế Đông Nam. Ảnh minh họa: Ngọc Anh

Mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 37-CT/TW gắn với triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án liên quan đến lao động và quan hệ lao động.

Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức và cả hệ thống chính trị, tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong xây dựng quan hệ lao động.

Thực hiện đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp trong triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến lao động và quan hệ lao động trong việc giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ lao động.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các nội dung trong Chỉ thị số 37-CT/TW với các giải pháp, hình thức thiết thực, hiệu quả sâu rộng. Gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư với việc triển khai Bộ luật Lao động, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", các chương trình, đề án, chính sách của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về lao động và quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Kế hoạch thực hiện phải cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tế trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện nghiêm túc, gắn với thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch để phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề mới nảy sinh.

 Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền và toàn xã hội trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn và tổ chức đại diện người sử dụng lao động.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về lao động.

- Phối hợp giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động và đình công.

Tin mới