mask

Thương tiếc đồng chí Võ Chí Công - một học trò xuất sắc của Bác Hồ

(Baonghean.vn). Đồng chí Võ Chí Công, sinh ngày 7/8/1912, trong mt gia đình giàu truyn thng yêu nước ti xã Tam Xuân, huyn Tam K, tnh Qung Nam (nay là huyn Núi Thành, tnh Qung Nam).


Trong kháng chiến chng thc dân Pháp, Liên khu V trong đó có Qung Nam - Đà Nẵng được Đảng và Bác H giao nhim v giúp đỡ cách mng Lào và cách mng Cam - pu - chia. T nhng năm tháng cam go và nhiu th thách đó, đồng chí Võ Chí Công cùng đồng đội đã hoàn thành xut sc nhim v được Trung ương giao phó.


Trong kháng chiến chng M cu nước, Liên khu V gm c Trường Sơn và Tây Nguyên là địa bàn địch đánh phá khc lit. Lường trước tình hình đó, B Chính tr và Bác H đã c đồng chí Võ Chí Công by gi đang tham gia ci cách rung đất Vit Bc, bí mt tr li Liên khu V trên mt chuyến máy bay ca Pháp, cùng đồng chí Lê Đức Th vào Nam b, t chc cuc chiến đấu trong tình hình mi... T đó, trên cương v là quyn Bí thư, ri Bí thư Khu u kiêm Chính u Quân khu V, cho đến ngày 30/4/1975 min Nam hoàn toàn gii phóng, đồng chí Võ Chí Công đã có nhiu cng hiến ln cho cách mng min Nam.

Thương tiếc đồng chí Võ Chí Công - một học trò xuất sắc của Bác Hồ ảnh 1

       Đồng chí Võ Chí Công về thăm Nghệ Tĩnh (1990). Ảnh tư liệu: K.H (st)

Đất nước hoà bình nhưng kinh tế, xã hi nước ta va thoát khi cuc chiến tranh lâu dài, ác lit nên còn gp vô vàn khó khăn, thách thc. V công tác Trung ương, ngoài vic góp phn mình vi B Chính tr lãnh đạo đất nước, đồng chí Võ Chí Công vi cương v Phó Th tướng kiêm B trưởng B Hi sn đã đề xut nhng gii pháp làm chuyn đổi qun lý, t chc, kp thi đưa ngành Hi sn vươn lên tr thành mũi nhn kinh tế lúc đó... Làm Phó Th tướng ph trách Nông nghip, đồng chí Võ Chí Công hết sc ng h "khoán sn phm" các HTX ngay khi chưa được chp nhn chính thc. Trên cơ s tng kết Ch th 100 do đồng chí d tho, Trung ương đã tiến hành đổi mi cơ chế qun lý trong Nông nghip bng Ngh quyết 10 ca B Chính tr, năm 1988...

  
Có th nói, trn cuc đời gn 100 năm vi 70 năm tui đảng, trên con đường mà Bác và Đảng đã chn, đồng chí Võ Chí Công luôn kiên định lp trường, nguyên tc ca Đảng, nhưng trong công vic thì luôn linh hot, sáng to, nh vy đạt hiu qu cao. Ngh lc và đạo đức ca đồng chí biu hin sâu đậm các đức tính cn kim liêm chính, chí công vô tư. Mt phong cách sng và lãnh đạo như thế d gn gũi vi qun chúng và được nhiu người mến phc... Còn nh trên Tp chí Cng sn (s 16/2002 ), đồng chí Võ Chí Công cho in mt bài viết công phu, táo bo, nhan đề "Kiên quyết đấu tranh chng bnh quan liêu và đẩy lùi nn tham nhũng trong b máy Đảng, Nhà nước ta", gây xôn xao dư lun, góp phn to lung gió mi tt lành. Trong bài, tác gi nhn mnh hai vn đề rt đáng được quan tâm. Mt là, phi kiên trì đấu tranh t phê bình và phê bình, chng bnh quan liêu trong b máy lãnh đạo ca Đảng và Nhà nước các cp, các ngành trong điu kin mt đảng cm quyn. Và hai, là phi kiên quyết đấu tranh đẩy lùi nn tham nhũng trong Đảng và b máy ca Nhà nước. Đồng thi, đồng chí cũng đề cao trước hết vai trò ca cán b các cp phi tht s gương mu!


Vi nhiu công lao và đóng góp cho đất nước, đồng chí Võ Chí Công - nguyên U viên B Chính tr, nguyên C vn BCH Trung ương Đảng, nguyên Ch tch HĐNN - đã được Đảng, Nhà nước ta, các nước anh em bn bè Quc tế trao tng nhiu phn thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Sao Vàng, Huy hiu 70 tui đảng, cùng nhiu huân, huy chương khác na. Trong "Điếu văn" đọc ti L truy điu cp Quc gia, c hành Tp.H Chí Minh, ngày 12/9/2011, đồng chí Tng Bí thư Nguyn Phú Trng đã trân trng ghi nhn công lao to ln ca đồng chí Võ Chí Công - mt trong nhng hc trò xut sc ca Ch tch H Chí Minh, tuyt đối trung thành vi lý tưởng ca Đảng, đặt li ích ca Nhân dân và T quc lên trên hết. Đồng chí đã và mãi mãi được đồng bào, đồng chí và bè bn gn xa nh ơn, tin mến!

Kim Hùng

Tin mới