mask

Tiếp tục thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những kết quả của Tổ công tác thành lập theo Quyết định 2416/QĐ-UBND về thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hợp tác đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh (số liệu báo cáo từ ngày 15/11 đến 15/12/2022) .
0:00 / 0:00
0:00

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao, Văn phòng UBND tỉnh - Cơ quan Thường trực của Tổ công tác đã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục rà soát, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích đạt hiệu quả.

Cùng đó, đôn đốc các sở, ngành rà soát, thống kê các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết để thực hiện việc gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tiếp tục thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An ảnh 1

Hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công . Ảnh: Nguyên Nguyên

Riêng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích đạt hiệu quả. Hoạt động của Trung tâm ổn định, công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo thực hiện thông suốt, đúng quy định.

Trung tâm đã phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan lập “Mô hình Điểm dịch vụ công trực tuyến” tại Trung tâm và cử cán bộ, công chức hỗ trợ, hướng dẫn thao tác để người dân nộp hồ sơ trực tuyến, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Trung tâm kịp thời hoàn thiện rà soát, sắp xếp dữ liệu hồ sơ để chuẩn bị cho công tác số hóa theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trong tháng qua, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 21.672 hồ sơ, số hồ sơ mới tiếp nhận: 17.167 hồ sơ, số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 4.559 hồ sơ. Cụ thể:

+ Hồ sơ đã được giải quyết 15.701 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn, trước hạn: 15.621 hồ sơ (tỷ lệ 99,5%;); hồ sơ giải quyết quá hạn: 80 hồ sơ (tỷ lệ 0,5%);

+ Hồ sơ đang giải quyết: 4.809 hồ sơ, trong đó: trong thời hạn giải quyết: 4.792 hồ sơ, quá hạn: 17; hồ sơ trả lại hoặc được người dân, doanh nghiệp xin rút: 42 hồ sơ; hồ sơ chờ bổ sung: 57.

+ Số hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến là: 4.983 hồ sơ, tỷ lệ 29,3%. Các đơn vị có số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến nhiều gồm các Sở: Công Thương (2.180/2.485, tỷ lệ 87,73%); Kế hoạch và Đầu tư (994/1213, tỷ lệ 81,94%); Y tế (293/767, tỷ lệ 38,20%); Tài chính (28/34, tỷ lệ 82,35%), Sở Giao thông Vận tải...

+ Số lượt sử dụng dịch vụ bưu chính công ích: 7.005 lượt, bao gồm dịch vụ nộp và trả kết quả tại nhà.

Trung tâm tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành có TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh rà soát, thống kê các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết để thực hiện việc gắn kết việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đến nay 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận tại Trung tâm đã được số hoá.

Tổ công tác tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 28/01/2022 về thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đối số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An và trong đó tập trung việc hướng dẫn số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; Kế hoạch số 771/KH-UBND ngày 07/11/2022 triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An; chuẩn hoá, kết nối, tích hợp, chia sẻ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, danh mục giấy tờ, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp các tiện ích khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để góp phần tạo hiệu quả trong công tác giải quyết TTHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo bước đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tính đến ngày 15/12/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì phối hợp với các Sở ngành tham mưu cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) 77 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 8.801,9 tỷ đồng (chiếm 70,6% về số lượng dự án và 30% về tổng mức đầu tư); Điều chỉnh 65 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn đầu tư 21 lượt dự án, tăng 3.898,5 tỷ đồng...

Tin mới