mask

Tình hình thực hiện thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo về tình hình thực hiện thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh (tính từ ngày 15/01/2022 đến ngày 14/02/2022).

Theo báo cáo, kết quả tiếp nhận và xử lý hồ sơ của các sở, ngành trong thời gian qua như sau:

- Tổng số hồ sơ mới tiếp nhận: 178 hồ sơ, trong đó:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: 30 hồ sơ (chủ trương đầu tư: 25 hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 5 hồ sơ);

+ Sở Xây dựng: 45 hồ sơ (Thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: 23 hồ sơ; thẩm định thiết kế cơ sở: 22 hồ sơ);

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: 55 hồ sơ (Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất: 27 hồ sơ; Đánh giá tác động môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường: 28);

Giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu

+ Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam: 25 hồ sơ;

+ Cảnh sát PCCC: 23 hồ sơ.

- Tổng số hồ sơ đã có kết quả: 116 hồ sơ, trong đó: số hồ sơ trả kết quả đúng hạn là 116 hồ sơ, số hồ sơ trễ hạn là 0 hồ sơ:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: 17 hồ sơ;

+ Sở Xây dựng: 41 hồ sơ;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: 24 hồ sơ;

+ Ban quản lý KKT Đông Nam: 14 hồ sơ;

+ Cảnh sát PCCC: 20 hồ sơ.

-  Tổng số hồ sơ đang xử lý: 62 hồ sơ.

- Tổng số hồ sơ tồn đọng của các kỳ báo cáo trước cộng dồn lại: Tính đến ngày 15/02/2022, có 44 hồ sơ tồn đọng. Trong đó, trách nhiệm cụ thể như sau:

- Trách nhiệm của Nhà đầu tư: 20 hồ sơ (trong quá trình thẩm định các sở, ngành yêu cầu bổ sung điều chỉnh nhưng nhà đầu tư chưa bổ sung theo yêu cầu và bổ sung theo NĐ31).

- Sở Tài nguyên và Môi trường (01), Sở Tài chính (04).

- Các huyện, thành, thị: 19 hồ sơ, trong đó: TP Vinh (02), các huyện: Nam Đàn (04). Quỳ Hợp (02), Quỳnh Lưu (06). Thanh Chương (01), Tân Kỳ (01), Diễn Châu (01), Hưng Nguyên (01), Quế Phong (01).

Theo đánh giá, việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư đã được thực hiện tập trung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Việc hướng dẫn hồ sơ của các sở, ngành tại Trung tâm bảo đảm đúng quy định về thủ tục và yêu cầu cơ ban về nội dung, thực hiện đúng nguyên tắc mỗi hồ sơ chỉ hướng dẫn 01 lần.

Trong tháng, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Việc theo dõi và đôn đốc quá trình xử lý hồ sơ đối với các sở chủ trì được thực hiện thường xuyên và kịp thời. Do vậy, đã tăng cường trách nhiệm của các sở chủ trì trong việc chi đạo xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Các cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt quy chế làm việc của Trung tâm và kỷ cương, kỷ luật hành chính; có phương pháp giao tiếp, ứng xử đúng mực, xác định rõ vai trò đồng hành cùng nhà đầu tư trong giải quyết thủ tục hành chính, không có tình trạng gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu đối với nhà đầu tư.

Phần lớn các sở, ngành (nhất là các Sở chủ trì) đã nghiêm túc, tích cực và trách nhiệm cao trong việc chỉ đạo và phân công xử lý hồ sơ đầu tư; chủ động tham mưu UBND tỉnh, kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết vướng mắc, khó khăn liên quan về áp dụng pháp luật vào giải quyết thủ tục đầu tư. Nhiều hồ sơ tồn đọng đã được giải quyết và xử lý dứt điểm.

Về tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:

Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quvết thủ tục hành chính liên thông cho các nhà đầu tư còn chưa nghiêm túc, chưa đúng quy định dẫn đến hồ sơ tồn đọng trong giải quyết thủ tục hành chính còn nhiều và kéo dài thời gian; mặt khác, một số doanh nghiệp, nhà đầu tư còn thiếu chủ động, phối hợp với cơ quan liên quan trong việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật dẫn đến hồ sơ tồn đọng nhiều (có 20/44 hồ sơ tồn đọng do lỗi của nhà đầu tư).

Bên cạnh đó, một số đơn vị cấp huyện chưa thực sự làm đúng trách nhiệm phối hợp, chậm trả lời đối với các nội dung liên quan dẫn đến thiếu cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ cho nhà đầu tư, các đơn vị có nhiều hồ sơ chưa trả lời gồm UBND các huyện: Nam Đàn, Quỳnh Lưu,...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Đề nghị các Sở, ngành, đơn vị chưa có văn bản trả lời đối với 44 hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn thuộc các lĩnh vực: chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Khẩn trương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có Văn bản trả lời trước ngày 14/3/2022 để giải quyết thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư theo đúng quy định...

Tin mới