Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Đề án Nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Đề án số 02-ĐA/TU về "Nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025".
Các đại biểu tham quan gian trưng bày của Báo Nghệ An tại Hội báo Xuân Canh Tý 2020 được tổ chức ở Quỳnh Lưu. Ảnh tư liệu: Quốc Sơn

Đề án nêu rõ: Đảng bộ tỉnh Nghệ An luôn xác định công tác tư tưởng, trong đó công tác dư luận xã hội là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, của cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội chịu sự chi phối nhiều yếu tố, gặp nhiều khó khăn, tác động đến công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý xã hội của tỉnh nhà; trong đó sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông mới và mạng xã hội với nhiều luồng thông tin đa dạng, đa chiều; các thế lực thù địch tăng cường chống phá khối đại đoàn kết dân tộc, sự nghiệp cách mạng của Đảng...

Trước yêu cầu cấp bách của thực tiễn đặt ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra mục tiêu tổng quát của đề án: nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội trong lãnh đạo và quản lý; đưa công tác dư luận xã hội trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục đổi mới về phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; kịp thời nắm bắt tình hình dư luận và đề xuất các giải pháp, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra quyết sách đúng đắn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ban Thường vụ đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trong suốt cả nhiệm kỳ như sau: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; từng bước đưa công tác dư luận xã hội trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp. Đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác dư luận xã hội. Tổ chức các cuộc điều tra xã hội học nắm bắt dư luận xã hội. Đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác dư luận xã hội.

Để tổ chức thực hiện Đề án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng ban; giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án; định kỳ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả triển khai Đề án trong thực tiễn.

Sỹ Thành

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới