Tổ chức cuộc thi viết chính luận khoa học về 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng' lần thứ 2

(Baonghean.vn) - Mục đích của cuộc thi là tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Cuộc họp được tổ chức trực tuyến. Ảnh Sỹ Thành
Cuộc họp được tổ chức trực tuyến. Ảnh: Sỹ Thành

Sáng 1/3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Họp báo tổ chức cuộc thi viết chính luận khoa học về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" lần thứ 2 bằng hình thức trực tuyến.

Tại điểm cầu Hà Nội, chủ trì họp báo do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí minh, cùng với đại diện các ban, bộ, ngành có liên quan và đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Mục đích của cuộc thi là tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; góp phần tuyên truyền, khẳng định và bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và rèn luyện năng lực tư duy lý luận, năng lực nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật và trên không gian mạng cho cán bộ, đảng viên.

Cuộc thi tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... 

Ban tổ chức quy định, đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài, có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 2 bài viết: một bài viết loại hình tạp chí và một bài viết loại hình báo. Các tác phẩm được sáng tạo lần đầu, không trùng lặp với các công trình đã công bố. 

Các đồng chí dự họp tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh Sỹ Thành
Các đồng chí dự họp tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Sỹ Thành

Chủ đề bài viết tập trung vào các vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; những vấn đề có tính thời sự hiện nay như công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước...

Ban tổ chức nhận bài viết dự thi bắt đầu từ ngày phát động cho đến hết ngày 30/7/2022 tính theo dấu bưu điện. Lễ công bố và trao giải được tổ chức vào tháng 10/2022. Cuộc thi sẽ trao giải theo 2 loại hình bài viết dự thi gồm tạp chí và báo. Mỗi loại hình gồm 1 giải Đặc biệt, 5 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 20 giải Khuyến khích. Đồng thời, ban tổ chức trao 15 giải tập thể xuất sắc cho các cơ quan, tổ chức, địa phương. 

Ở cuộc thi lần thứ nhất, Ban tổ chức ghi nhận sự thành công ngoài dự liệu với hơn 8.000 bài dự thi. Cuộc thi lần thứ hai diễn ra trong bối cảnh có nhiều điểm nổi bật trong năm 2022. Cụ thể, đây là năm thứ 2 triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thực hiện Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Quy định mới về những điều đảng viên không được làm.

Đặc biệt, ngày 3/2 vừa qua, nhân kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuộc thi là dịp để lan tỏa nội dung cuốn sách.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai tổ chức cuộc thi có chất lượng, hiệu quả thiết thực, lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp quần chúng nhân dân.

Tin mới