TP Vinh: Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu

(Baonghean.vn) - Sáng 18/12, kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Vinh, Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 17 chức danh do HĐND thành phố bầu.
Các đại biểu HĐND thành phố bỏ phiếu tín nhiệm 17 chức danh do HĐND thành phố bầu. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu HĐND thành phố bỏ phiếu lấy tín nhiệm 17 chức danh do HĐND thành phố bầu. Ảnh: Mai Hoa
Căn cứ Nghị quyết số 85/2014/QH13, ngày 28/11/2014 của Quốc hội, thành phố Vinh có 20 vị thuộc diện được lấy phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, căn cứ Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14, ngày 2/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 3 vị  mặc dù do HĐND thành phố bầu nhưng thời gian đảm nhận chức vụ hiện tại liên tục chưa đủ 9 tháng, tính đến thời điểm tổ chức kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm nên không thuộc diện được lấy phiếu lần này.

Trên cơ sở kết quả phiếu bầu, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Dương Văn Chỉnh. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Mai Hoa
 Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Lư - Chủ tịch Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 84,21% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu (chiếm 13,15% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

2. Ông Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 89,47% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 3 phiếu (chiếm 7,89% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

3. Ông Nguyễn Văn Chỉnh - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 86,84% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 4 phiếu (chiếm 10,53% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

4. Ông Võ Khắc Hùng - Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 84,21% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu (chiếm 13,15% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

5. Ông Hà Thanh Tĩnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 86,84% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 4 phiếu (chiếm 10,53% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

6. Ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 81,58% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu (chiếm 15,79% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

7. Ông Đậu Vĩnh Thịnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 78,95% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu (chiếm 15,79% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,63% tổng số đại biểu HĐND).

8. Ông Trần Văn Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 60,53% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 26,32% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 10,53% tổng số đại biểu HĐND).

9. Ông Nguyễn Sỹ Diệu - Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 73,68% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu (chiếm 15,79% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 7,89% tổng số đại biểu HĐND).

10. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 81,58% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu (chiếm 15,79% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

11. Ông Thái Thanh Hà - Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 71,05% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu (chiếm 21,05% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 5,26% tổng số đại biểu HĐND).

12. Ông Nguyễn Xuân Lam - Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 76,32% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu (chiếm 21,05% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

13. Ông Hồ Sỹ Tân - Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 76,32% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu (chiếm 18,42% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,63% tổng số đại biểu HĐND).

14. Ông Bùi Quang Phương - Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu (chiếm 57,89% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 31,58% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 7,89% tổng số đại biểu HĐND).

15. Ông Nguyễn Quốc Thắng - Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 68,42% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu (chiếm 21,05% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 7,89% tổng số đại biểu HĐND).

16. Ông Trần Quang Lâm - Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 63,16% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 28,95% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 5,26% tổng số đại biểu HĐND).

17. Bà Nguyễn Thị Nga - Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 73,68% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu (chiếm 23,68% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

Tin mới