mask

Tương Dương quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)

(Baonghean.vn) - Sáng 18/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương đã tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XII).
Tương Dương quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quỳnh Như

Nội dung học tập, quán triệt tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng bao gồm:

Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận số 37- KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Huyện ủy Tương Dương cũng quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; chuyên đề năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân",...

Tin mới