mask

UBND tỉnh chỉ đạo việc vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công

(Baonghean.vn) - Từ ngày 2/10, Ủy ban nhân dân tỉnh đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An vào vận hành, hoạt động.
Trung tâm Phục vụ hành chính công có địa chỉ tại số 16, đường Trường Thi (TP. Vinh). Ảnh: Thành Cường
Trung tâm Phục vụ hành chính công có địa chỉ tại số 16, đường Trường Thi (TP. Vinh). Ảnh: Thành Cường

Thực hiện Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An; Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, từ ngày 2/10, Ủy ban nhân dân tỉnh đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An (Sau đây gọi tắt là Trung tâm) vào vận hành, hoạt động. Để Trung tâm vận hành, hoạt động hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh có thủ tục hành chính đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm
a) Dừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh đối với các thủ tục hành chính đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm từ 07 giờ 00 phút ngày 02/10/2020 (Thứ Sáu). Đồng thời, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo Danh sách nhân sự chính thức đã được phê duyệt tại Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An sang làm việc tại Trung tâm và thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, quản lý cho cá nhân, tổ chức tại Trung tâm, số 16, đường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An bắt đầu từ 07 giờ 00 phút ngày 02/10/2020 (Thứ Sáu);
b) Bố trí cán bộ, công chức, viên chức luân chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Trung tâm về các Sở, Ban, Ngành và ngược lại trong thời gian đầu khi Trung tâm mới đi vào hoạt động để đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức không bị gián đoạn, ùn tắc và đúng thời gian theo quy định của pháp luật;
c) Tăng cường công tác tuyên truyền và thông báo về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh biết và tổ chức thực hiện (Thông báo công khai tại trụ sở; Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị);
d) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm theo đúng thời gian quy định.
2. Văn phòng UBND tỉnh
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết bảo đảm cho Trung tâm đi vào hoạt động theo đúng thời gian trên;
b) Tăng cường công tác truyền thông về việc thay đổi địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và vận hành, hoạt động của Trung tâm đến các cá nhân, tổ chức biết và tổ chức thực hiện;
c) Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
3. Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thuộc phạm vi quản lý tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về vận hành, hoạt động của Trung tâm đến cá nhân, tổ chức.
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã
a) Tăng cường công tác tuyên truyền về vận hành, hoạt động của Trung tâm và thông báo về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh sang Trung tâm (Thông báo công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Cổng/Trang thông tin điện tử - UBND các huyện, thành phố, thị xã) để các cá nhân, tổ chức trên địa bàn biết và tổ chức thực hiện;
b) Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về vận hành, hoạt động của Trung tâm và thông báo về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh sang Trung tâm (Thông báo công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã, thông báo qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở) để các cá nhân, tổ chức trên địa bàn biết và tổ chức thực hiện.

Hệ thống cơ sở vật chất tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Nghệ An được trang bị hiện đại. Ảnh: Thành Cường
Hệ thống cơ sở vật chất tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Nghệ An được trang bị hiện đại. Ảnh: Thành Cường

5. Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

 Thông báo về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh sang Trung tâm; tăng cường công tác tuyên truyền về vận hành, hoạt động của Trung tâm để các cá nhân, tổ chức biết và tổ chức thực hiện.

6. Viễn thông Nghệ An
a) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để hoàn thiện các chức năng trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa tỉnh để bảo đảm cho vận hành, hoạt động của Trung tâm thông suốt, hiệu quả;
b) Bố trí cán bộ thường trực tại Trung tâm để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm sử dụng phần mềm Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa tỉnh cho đến khi Trung tâm đi vào hoạt động ổn định.
7. Bưu điện Nghệ An
Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh có liên quan để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tham gia chuyển phát hồ sơ từ Trung tâm đến các Sở, Ban, Ngành và ngược lại để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm.
8. Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Nghệ An
Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, Ban, Ngành có liên quan để chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai việc thu hộ phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính có phát sinh phí, lệ phí theo hình thức tập trung tại Trung tâm.
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung trên và thông báo đến cá nhân, tổ chức biết và tổ chức thực hiện.

Tin mới