mask

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu 6 sở rà soát, đơn giản hóa 15 thủ tục, nhóm thủ tục hành chính

(Baonghean.vn) - Các thủ tục được đưa vào kế hoạch rà soát thuộc hoạt động xây dựng, đất đai, lưu thông hàng hóa trong nước, lý lịch tư pháp, hộ tịch, thi đua - khen thưởng và đường bộ.

Đây là nội dung tại Kế hoạch số 247/KH-UBND của UBND tỉnh về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022 vừa ban hành ngày 19/4.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, Sở Xây dựng được yêu cầu chủ trì rà soát thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Mục tiêu là giảm 20% so với quy định, cụ thể dự án nhóm B không quá 20 ngày, dự án nhóm C không quá 15 ngày. 

Đối với thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, mục tiêu giảm 20% so với quy định, cụ thể, công trình cấp I, cấp đặc biệt 30 ngày làm việc; công trình cấp II, cấp III không quá 24 ngày làm việc; công trình còn lại 18 ngày làm việc.

Trên lĩnh vực đất đai, đối với thủ tục hành chính đăng ký biến động về sử dụng đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát để giảm bớt thành phần hồ sơ.

Theo đó, trong trường hợp Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử được chia sẻ, tích hợp với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, cơ sở dữ liệu về đất đai thì hồ sơ không cần Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy chứng minh quân đội hoặc thẻ Căn cước công dân, hoặc giấy tờ khác để chứng minh nhân thân.

Đối với Sở Công Thương, UBND tỉnh yêu cầu rà soát giảm 55% thời gian giải quyết so với quy định, cụ thể giảm từ 20 ngày làm việc xuống còn 9 ngày làm việc đối với thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Sở Tư pháp cũng được yêu cầu phân cấp cho UBND cấp huyện tiếp nhận, xử lý hồ sơ đối với thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam; bỏ thành phần Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch đối với thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch. 

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tư pháp rà soát để bỏ quy định về trường hợp ủy quyền không chứng thực của người yêu cầu cho bố mẹ, anh, chị em ruột đối với 3 thủ tục hành chính gồm: đăng ký khai sinh, đăng ký lại khai sinh và cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Sở Nội vụ được yêu cầu chủ trì rà soát theo hướng bỏ quy định về nộp Biên bản họp bình xét khen thưởng của cấp trình khen thưởng khi nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, thay vào đó Biên bản sẽ được lưu tại cơ quan, đơn vị trình khen thưởng đối với thủ tục tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương.

UBND tỉnh cũng yêu cầu bỏ xác nhận của cấp trình khen thưởng ở báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân (do hồ sơ trình khen thưởng đã có Tờ trình của cấp trình khen) đối với nhóm thủ tục lĩnh vực thi đua khen thưởng.

Trên lĩnh vực đường bộ, Sở Giao thông Vận tải được yêu cầu rà soát để giảm thời gian giải quyết thủ tục 1 ngày so với quy định, cụ thể từ 10 ngày làm việc xuống còn 9 ngày làm việc đối với thủ tục cấp mới giấy phép lại xe, từ 5 ngày làm việc xuống còn 4 ngày làm việc đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp và từ 2 ngày làm việc xuống còn 1 ngày làm việc đối với thủ tục cấp phép liên vận giữa Việt Nam và Lào.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính phải được tiến hành một cách đồng bộ, hiệu quả, đầy đủ, đúng thời gian, đúng các nhóm, lĩnh vực, nội dung được yêu cầu.

Các phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính phải có tính khả thi, kịp thời kiến nghị UBND tỉnh, các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp, đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện. 

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính.

Tin mới