mask

UBND tỉnh thông qua dự thảo Kế hoạch chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

(Baonghean.vn) - Mục tiêu dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An đến năm 2025 có ít nhất 337 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Chiều 24/9, UBND tỉnh tiếp tục tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để nghe và cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. 

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 vào chiều 24/9. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 vào chiều 24/9. Ảnh: Phạm Bằng

ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI 50 CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG TRỌNG ĐIỂM

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã thông qua dự thảo Đề án phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu đề án là nhằm tạo động lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại phục vụ cho sự phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tập trung ưu tiên nguồn lực cho các lĩnh vực kết cấu hạ tầng trọng điểm theo định hướng.

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân; đa dạng các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh hình thức đối tác công - tư. Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm tạo động lực phát triển.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Theo dự thảo Đề án, định hướng danh mục công trình kết cấu trọng điểm giai đoạn 2021-2025 để tập trung chỉ đạo triển khai là 50 công trình. Bao gồm 17 công trình chuyển tiếp (5 công trình Trung ương đầu tư trên địa bàn, 9 công trình sử dụng NSNN do tỉnh quản lý, 3 công trình thu hút đầu tư) và 33 công trình mới (2 công trình Trung ương đầu tư trên địa bàn, 22 công trình sử dụng NSNN do tỉnh quản lý, 9 công trình thu hút đầu tư).

Trong đó, lĩnh vực hạ tầng giao thông có 20 công trình với số vốn 36.032 tỷ đồng. Lĩnh vực hạ tầng nông nghiệp và phát triển nông thôn có 4 công trình với số vốn 5.005 tỷ đồng. Lĩnh vực hạ tầng cung cấp năng lượng, điện có 3 công trình với số vốn 2.950 tỷ đồng. Lĩnh vực hạ tầng đô thị có 6 công trình với số vốn 5.731 tỷ đồng. Lĩnh vực hạ tầng các Khu kinh tế, các khu công nghiệp có 8 công trình với số vốn 2.929 tỷ đồng và các lĩnh vực khác.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Với 50 công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021-2025 cần tổng nhu cầu vốn là 55.573 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư trên địa bàn là 7 công trình, nhu cầu 24.981 tỷ đồng. Nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý (vốn trong nước) là 28 công trình, nhu cầu 12.075 tỷ đồng. Nguồn vốn nước ngoài (ODA) là 3 công trình, nhu cầu 5.315 tỷ đồng. Nguồn thu hút đầu tư là 12 công trình, 13.202 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số công trình cần thiết khác được đưa vào danh mục vận động, thu hút đầu tư để tiếp tục huy động nguồn vốn nhằm tạo điều kiện từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh.

MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2025 CÓ 337 XÃ ĐẠT CHUẨN NTM

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu cụ thể của dự thảo là đến năm 2025 có ít nhất 337 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, tương đương 82% số xã toàn tỉnh (trong đó, có 135 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, tương đương 40% số xã nông thôn mới; có 34 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, tương đương 10% số xã nông thôn mới). Bình quân đạt 17,31 tiêu chí/xã. Thu nhập bình quân đến năm 2025 tăng 1,7 lần so với năm 2020.

Tiếp tục xây dựng Nông thôn mới nâng cao và Nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, phấn đấu có ít nhất 11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở TT&TT báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở TT&TT báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Có 200 thôn, xóm, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III và xã biên giới đạt chuẩn Nông thôn mới theo Bộ tiêu chí. Có 800 vườn chuẩn Nông thôn mới đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, được tiếp tục thiết kế với 14 nội dung thành phần như giai đoạn 2010-2020.

Trong đó, các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu, nội dung, nhiệm vụ thực hiện được điều chỉnh, bổ sung theo hướng cụ thể hóa chủ trương đường lối của Đảng, Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh; phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh của các huyện, xã và các quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

Tại phiên họp, UBND tỉnh cũng đã thông qua: Dự thảo Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/03/2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 của UBND tỉnh quy định về việc thành lập Quỹ Phát triển đất Nghệ An.

Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030; Dự thảo Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động, từng bước hiện đại hóa hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; Dự thảo Đề cương xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022- 2025.

Dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về Đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; Dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 về quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.

Dự thảo Đề án phát triển Khu kinh tế Đông Nam thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An; Dự thảo Nghị quyết về chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và người đang làm việc tại đơn vị nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An; Dự thảo Quyết định Quy chế xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương.

Tin mới