mask

Xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm đối với Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy

(Baonghean.vn) - Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Các đồng chí Lê Quốc Khánh - Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo, đảng viên trong đảng bộ cùng tham dự.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh:
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồ Sỹ Kiều.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận về nội dung hoạt động 6 tháng đầu năm 2018. Trong đó, tập trung đánh giá, làm rõ các nội dung trọng tâm đã thực hiện tốt như: Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã lãnh đạo chuyên môn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp trên để tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra.

Tập trung tham mưu, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Kết luận 04-KL/BTCTW, ngày 22/01/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; tham mưu phân loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017; tổ chức xét tuyển, thi tuyển công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với công tác xây dựng Đảng; triển khai thực hiện tốt các nội dung về công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, chủ trì hội nghị cũng trình bày báo cáo tổng hợp về một số hạn chế khuyết điểm trong 6 tháng đầu năm đó là: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn một số việc, ở một vài chi bộ còn chậm; chất lượng tham mưu một số nội dung chưa cao; chất lượng sinh hoạt đảng một số kỳ ở một số chi bộ còn chưa cao, nhất là sinh hoạt chuyên đề; một số chi bộ chưa thực hiện tốt nhiệm vụ viết tin, bài của tháng; việc ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm trong công tác quản lý và điều hành công việc của Ban chưa đồng bộ, liên thông, hiệu quả chưa đạt như mong muốn; việc biểu dương, khen thưởng về tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa kịp thời.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thảo luận, thông qua các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 đó là:

1. Tập trung chỉ đạo khắc phục các tồn tại hạn chế đã nêu ra đồng thời lãnh đạo thực hiện hoàn thành 8 nhiệm vụ trọng tâm về chuyên môn đã đề ra.

2. Cung cấp thông tin kịp thời, định hướng công tác tư tưởng để các chi bộ đưa vào kỳ sinh hoạt; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên giải quyết kịp thời những vướng mắc về tư tưởng. Thực hiện Chỉ thị 05 với các nội dung cụ thể đã đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình, cam kết sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa 12. Thường xuyên giám sát, nhắc nhở đảng viên thi hành Điều lệ Đảng, Quy định 47 - QĐ/TW, Chỉ thị 17- CT/TU,...

3. Tiếp tục thực hiện đúng quy định về sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, của Đảng ủy đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban theo kế hoạch được duyệt.

5. Hướng dẫn chỉ đạo các chi bộ tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, xây dựng chương trình công tác năm 2019. Kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng ủy năm 2018. Tổng kết công tác xây dựng đảng của Đảng bộ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên.

6. Thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy quý 3 và cuối năm 2018, chỉ đạo khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

7. Làm việc với ban chấp hành các đoàn thể: Nghe kết quả hoạt động năm 2018, kết quả thực hiện nội dung đã chỉ đạo; định hướng nhiệm vụ năm 2019; lãnh đạo tổng kết công tác của các đoàn thể năm 2018.

Tin mới