Xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2026 - 2031

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm được Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng giao Ban Tổ chức Trung ương tham mưu khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 vào sáng 29/12.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành ủy trong cả nước.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Về phía tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự tại điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Nghệ An theo dõi phát biểu chỉ đạo hội nghị của đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: Thành Duy ảnh 1

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Nghệ An theo dõi phát biểu chỉ đạo hội nghị của đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: Thành Duy

CHỊU TRÁCH NHIỆM KHI GIỚI THIỆU, TIẾN CỬ CÁN BỘ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao và biểu dương những kết quả công tác của toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2022.

Về nhiệm vụ năm 2023, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, toàn ngành cần chủ động tập trung nghiên cứu, tham mưu cho các cấp ủy triển khai tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị; tiếp tục tham mưu hoàn thiện quy định của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa các quy định của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tập trung tham mưu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2026 - 2031; thành lập các tiểu ban Đại hội XIV của Đảng; triển khai tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, chuẩn bị trước một bước cho Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy ảnh 2

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị, toàn ngành triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân; kết hợp hài hòa giữa xây và chống, giữa đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần tăng cường niềm tin của Dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên; tiếp tục nghiên cứu tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế theo vị trí việc làm, có trọng tâm, trọng điểm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Đặc biệt, toàn ngành cần tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, bảo đảm sự chuyển tiếp, liên tục, vững vàng giữa các thế hệ; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ theo thẩm quyền, bảo đảm chất lượng, đúng quy định, làm cơ sở cho quy hoạch cấp chiến lược, quá trình thực hiện phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa, đồng bộ giữa công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ và kiểm tra, giám sát, cũng như các quy định của Đảng về công tác cán bộ.

Trước thực tiễn công tác đánh giá cán bộ còn là khâu khó, khâu yếu, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, phải đổi mới nhiều hơn nữa trong công tác đánh giá cán bộ, bảo đảm toàn diện, chặt chẽ, thực chất, khách quan, nhiều chiều, đặc biệt chú trọng đến kỹ năng công tác, chất lượng, hiệu quả công việc được giao bằng sản phẩm, kết quả cụ thể; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ gắn liền với tự phê bình và phê bình; đồng thời tiếp tục thực hiện khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm, kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm; kiên trì thực hiện “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ; thực hiện nghiêm chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật.

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải hết sức quan tâm, coi trọng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ở các cấp, nhất là cán bộ tham mưu cấp chiến lược (trong đó đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng rất quan trọng), có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, hiểu biết sâu rộng, phương pháp công tác khoa học, luôn đổi mới, công tâm, khách quan trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới; mặt khác phải có trách nhiệm cao trong giới thiệu, tiến cử cán bộ và chịu trách nhiệm về sự tiến cử của mình.

HƠN 3.300 ĐẢNG VIÊN BỊ ĐƯA RA KHỎI ĐẢNG

Trước đó, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã có báo cáo đánh giá lại công tác toàn ngành năm 2022. Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp; cùng với với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều nỗ lực tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung tham mưu, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy ảnh 3

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Hoàn thành 100% các đề án theo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, toàn ngành đã hoàn thành 62 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 44 văn bản và chủ trì ban hành 18 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nhất là công tác tham mưu chiến lược, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Việc tổng kết, ban hành chủ trương về tiếp tục đẩy mạnh tinh giản biên chế trong giai đoạn 2022 - 2026, quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị, quy định cụ thể về quản lý biên chế tạo nền tảng quan trọng đổi mới công tác quản lý biên chế, chấm dứt việc giao biên chế không đúng thẩm quyền, tự giao biên chế vượt quá số lượng cho phép.

Công tác cán bộ bám sát quan điểm, nguyên tắc, quy định của Đảng, kịp thời, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của Đảng, tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Các quy định về công tác cán bộ tiếp tục được hoàn thiện, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu đối với vấn đề này.

Năm 2022, cả nước kết nạp 120.307 đảng viên mới; đồng thời tổ chức rà soát, sàng lọc đảng viên, theo đó 3.354 đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng. Tính đến ngày 5/12/2022, toàn Đảng có 51.827 tổ chức cơ sở đảng, tăng 46 tổ chức so với năm 2021; với tổng số đảng viên hơn 5,3 triệu người.

Tin mới