Cơ cấu đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Về dự Đại hội XIII của Đảng có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng 77 đại biểu so với Đại hội XII.
 

Tin mới