Xây dựng đội ngũ cán bộ Trường Chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Xây dựng đội ngũ cán bộ Trường Chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

(Baonghean) - Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự tạo điều kiện, phối hợp trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, sự chỉ đạo chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, hoạt động của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Tải thêm tin