mask

Tham gia xây dựng các chính sách nâng cao đời sống dân sinh (*)

(Baonghean) - Trao đổi của đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV

P.V: Thưa đồng chí! Lần đầu tiên được tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đồng chí có cảm nghĩ như thế nào? 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền: Trải qua quá trình công tác trên nhiều lĩnh vực, bản thân tôi luôn ý thức được vai trò quan trọng của cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị, đặc biệt là tổ chức Quốc hội. Tôi nghĩ, với vị trí, chức năng quan trọng của Quốc hội trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội phải có lòng yêu nước, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ, tư duy lý luận và có kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Vì vậy, tôi hết sức vui mừng và xác định trách nhiệm lớn khi được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV...

Tham gia xây dựng các chính sách nâng cao đời sống dân sinh (*) ảnh 1
 

P.V: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội trong chương trình hành động, đồng chí tập trung vào những nội dung gì?

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội tôi sẽ tập trung vào các nội dung sau:

Về công tác xây dựng luật pháp, tôi sẽ tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng trong hoạt động lập pháp của Quốc hội, góp phần cùng Quốc hội xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, với điều kiện của đất nước và xu thế phát triển chung của thế giới với phương châm là luật pháp phải xuất phát từ thực tiễn của đời sống xã hội, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và dễ đi vào cuộc sống.  

Về việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, tôi sẽ quan tâm xây dựng các cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế, trong đó ưu tiên tập trung phát triển nguồn nhân lực, gắn giữa việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực với chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động một cách đồng bộ, hợp lý, vận dụng có hiệu quả cơ cấu dân số vàng để phát triển đất nước. Quan tâm nghiên cứu, xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa phương; tiếp tục quan tâm có hiệu quả các chính sách về cơ sở hạ tầng, kinh tế biển, về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, chính sách về trợ giá, trợ cước... chính sách giáo dục, y tế và các chính sách an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Về công tác giám sát, quan tâm xây dựng các chính sách để tăng cường giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, thực hiện tốt việc công khai minh bạch, và có giải pháp để phòng chống tham nhũng, lãng phí có hiệu quả; tăng cường các hoạt động giám sát theo chuyên đề, nhất là giám sát việc quản lý vốn và  tài sản của nhà nước và một số vấn đề khác như quản lý đất đai, quản lý an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông ...

P.V: Và trên cương vị công tác của mình, đồng chí sẽ có những hoạt động cụ thể gì? 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền: Với cương vị Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ cùng với các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh, trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Giám hiệu nhà trường bám sát các chương trình, đề án của tỉnh, tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của Quốc hội, của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra; trong đó tập trung  nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có trình độ chuyên môn, vừa có trình độ lý luận chính trị và có kỹ năng lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu hiện nay. 

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Hữu Nghĩa

(Thực hiện)

-----------------------------

(*) Đầu đề do Báo Nghệ An đặt

Tin mới